Strona główna

Lubuska Organizacja Pracodawców

ul. Jagiellończyka 17/1

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax /095/ 722 75 30

e-mail: lopgorzow@wp.pl

 KONTO GBS w Barlinku O/ Gorzów Wlkp. Nr konta: 97 8355 0009 0023 8113 2000 0001
Biuro LOP jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

*****
LOP w EuRegioNet

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

logo UE

INTERREG_VA-Logo-4c

EuRegioNet_Logo_Final

 

 

 

 

Rada Projektu

29 czerwca 2017 r. w Gorzowie

powołano Radę Projektu EuRegioNet

w programie INTERREG VA

w składzie:

 

 1. Henryk Maciej Woźniak

Przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Senator RP VII kadencji, prezes PUBR Sp. z o.o.

 

 1. Ryszard Barański

 Honorowy Prezes Zarządu LOP, Wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

 

 1. Czesław Fiedorowicz

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, przewodniczący Federacji Euroregionów RP,

Poseł na Sejm RP II, III i V kadencji, prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

 

 1. Bożena Buchowicz

Dyrektor Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

 

 1. Heike Gensing

Geschäftsführerin BIC Frankfurt (Oder) GmbH

 

 1. Uwe Hoppe

 Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

 

 1. Rainer Schubert

Geschäftsführer der CIT GmbH in Vertretung für den Landrat des Landkreises Spree-Neiße,

Präsident der Euroregion Spree-Neiße – Bober Herrn Harald Altekrüger

 

 1. Maik Bethke

stellv. Hauptgeschäftsführer und Leiter der Geschäftsstelle Cottbus/Spree- Neiße

Industrie-und Handelskammer Cottbus

                     * * * * *

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie zatwierdzono projekt EuRegioNet nr 85011249 z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt EuRegioNet (EuroRegional Network) – Euroregionalna sieć na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz umiędzynarodowienia klastrów i inicjatyw sieciowych w euroregionach: „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr” będzie realizowany w osi priorytetowej IV (cel tematyczny 11 EWT) Integracja mieszkańców i współpraca administracji, w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2020 r.

Partnerami projektu są: BIC Centrum Biznesu i Innowacji/Business and Innovation Centre  Frankfurt (Oder) GmbH, – lider projektu, CIT Centrum Innowacji i Technologii GmbH w Forst, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie i LOP Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim.  

Projekt został dofinansowany w wysokości 85 proc. wartości projektu tj. w kwocie 678.915,64 Euro. Całkowitą wartość projektu realizowanego przez Lubuską Organizację Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim  stanowi kwota 102.627,00 Euro. Dofinansowanie ze środków UE stanowi kwota 87.232,95 Euro. Wkład własny LOP wynosi 15.394,05 Euro.

Na wniosek Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim koordynatorem projektu został Henryk Maciej Woźniak, kierownikiem Józef T. Finster, asystentami projektu: doradztwo/organizacja – Marlena Girsa, organizacja – Joanna Sondej-Pierzyńska.

 

EUREGIONET

EuRegioNet – Umiędzynarodowienie sieci i klastrów (NWC/USK)

Cele projektu:

Stworzenie transgranicznej platformy informacyjno-, konsultingowo-, wspierającej istniejące lub tworzące się sieci i klastry (NWC/USK) na terenie realizacji projektu, które powstały z MiŚP i/lub instytucji naukowych.
Celem priorytetowym jest przekazanie tym sieciom informacji, wyników i ekspertyz dot. ich długoterminowych ustaleń, umocnienia się czy też sieci transgranicznych:

 • rozpoczęcie polsko-niemieckiego dialogu klastrów, sieci transgranicznych
 • zbudowanie NWC/USK w odniesieniu do struktur usługowych
 • wspieranie NWC/USK w projektach transgranicznych/w pozyskiwaniu środków wspierających
 • wspieranie inteligentnej specjalizacji, strategicznej rozbudowy, umiędzynarodowienia
 • marketing lokalny poprzez zapoczątkowanie rozwoju polsko-niemieckiego klastra-marki

Okres trwania projektu:

 • 04/2017 – 03/2020, 36 miesięcy

Partnerzy projektu:

 • BIC Centrum Biznesu i Innowacji/Business and Innovation Centre, Frankfurt nad Odrą, Niemcy – Leadpartner
 • CIT Centrum Innowacji i Technologii GmbH w Forst, Niemcy
 • LOP Lubuska Organizacja Pracodawców, Gorzów Wlkp., Polska
 • Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Gubin, Polska

Problemy zidentyfikowane przez partnerów:

 • potrzeba polepszenia istniejących NWC/USK strategii marketingowych, skierowanych na umiędzynarodowienie
 • istnieją nieliczne kooperacje pomiędzy przedsiębiorstwami
 • istnieją deficyty w transgranicznym marketingu lokalnym

Działania projektu:

 • ocena 16 NWC/USK regionów partnerskich
 • poszerzenie/powiązanie sieciowe/umiędzynarodowienie 8 NWC/USK
 • stworzenie 2 nowych transgranicznie działających NWC/USK

Projekt-Roadshow:

 • 29 czerwca 2017:Główna uroczystość inaugurująca w Gorzowie Wlkp., Polska

Projekt wsparty ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony“

 

EUREGIONET

EuRegioNet – Internationalisierung von Netzwerken & Clustern (NWC)

 

Projektziel:

Schaffung einer grenzübergreifenden Informations-, Consulting- und Unterstützungsplattform für im Projektgebiet bestehende bzw. in Bildung befindliche Netzwerke und Cluster (NWC), die aus KMU und/oder wissenschaftlichen Einrichtungen bestehen.
Vorrangiges Ziel ist es, diesen Netzwerken Informationen, Leistungen und Expertise bei deren nachhaltigen Ausgestaltung, Verankerung und grenzübergreifender Vernetzung zu unterbreiten:

 • Anstoß eines DE/PL Cluster-Dialogs, grenzübergreifende Vernetzung
 • Aufbau einer NWC bezogenen Dienstleistungsstruktur
 • Unterstützung der NWC bei grenzüberschreitender Projektarbeit/Fördermittelakquisition
 • Unterstützung intelligenter Spezialisierung, strategischer Erweiterung, Internationalisierung
 • Standortmarketing durch Anstoß zur Entwicklung einer DE/PL Cluster-Marke

Projektlaufzeit:

 • 04/2017 – 03/2020, 36 Monate

Projektpartner:

 • BIC Business and Innovation Centre, Frankfurt/Oder, Deutschland – Leadpartner
 • CIT Centrum für Innovation Und Technologie GmbH
 • LOP Lebuser Arbeitgeberverband, Gorzow Wlkp., Polen
 • Euroregion Spree-Neiße-Bober, Gubin, Polen

Von den Partnern identifizierte Probleme:

 • Verbesserungsbedarf bei der auf Internationalisierung ausgerichteten Vermarktungsstrategien innerhalb der bestehenden NWC
 • Es gibt wenige grenzübergreifende Unternehmenskooperationen
 • Es sind Defizite im grenzübergreifenden Standortmarketing vorhanden

Projektaktivitäten:

 • 16 NWC in den Partnerregionen evaluieren
 • Erweiterung, Vernetzung, Internationalisierung von 8 NWC
 • Bildung von 2 neuen grenzübergreifend tätigen NWC

Projekt-Roadshow:

 • Juni 2017:Zentrale Auftaktveranstaltung in Gorzow Wlkp., Polen

Gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

„Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen“

* * *
zając

 

Ciepłych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i prywatnym.

życzy

Zarząd i pracownicy

Lubuskiej Organizacji Pracodawców

*****
 1234
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 Zdrowych, spokojnych,  

pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Wielkiejnocy

życzy  

Zarząd i pracownicy

Lubuskiej Organizacji Pracodawców

*****
LUBUSKI LIDER E-USŁUG

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału

w konkursie „Lubuski Lider e-Usług 2015 r”.

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie lokalnych podmiotów, które podejmują aktywne
i skuteczne działanie na rzecz rozwoju e-Usług oraz zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubuskim.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny! Kandydaci do tytułu Lubuskiego Lidera e-Usług zgłaszają do 15 kwietnia 2016 r., projekty w dwóch kategoriach:

 

Projekty małe (o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln złotych)

Projekty duże (o wartości całkowitej przekraczającej 1 mln złotych);

 

Aby wziąć udział w konkursie „LUBUSKI LIDER E-USŁUG” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres:

 

 

Biuro Projektów Własnych

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

 

lub podpisany elektronicznie dokument przesłać na adres e-mail: elider@lubuskie.pl

Więcej informacji pod numerem tel.: 68 456 55 68

 

 

 

 

 

*****

 

Zainwestuj w krajach skandynawskich

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

zaprasza lubuskich przedsiębiorców

na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie

rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw

z województwa lubuskiego

 

Świadczenia usług, handel

i prowadzenie działalności gospodarczej

w krajach skandynawskich

 

Przedsiębiorców zainteresowanych działalnością eksportową, chcących uzyskać praktyczne wskazówki w zakresie rozpoczęcia sprzedaży na rynkach zagranicznych zapraszamy na

spotkanie

31 marca br. o 10.00

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107

 

 

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem:

www.szkolenia-polska.pl/lubuskie i www.lubuskie.coie.gov.pl

 

Rezerwacja miejsc pod nr tel. 883 313 456 lub

email: ewa.zdanowicz@szkolenia-polska.pl lub coie@lubuskie.pl

*****
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lepsi z pierwszej pomocy

Co roku w Polsce umiera kilka tysięcy osób. Tylko dlatego, że świadkowie zdarzeń nie ratują życia przed przyjazdem pogotowia.

– Dlaczego tak się dzieje? Bo zwykle paraliżuje ludzi strach. Ale to od nich zależy jakie będzie dalsze życie poszkodowanej osoby. Czy wyzdrowieje, czy zostanie roślinką – tłumaczył  instruktor Medycznego Centrum Szkoleniowego na zorganizowanych  15 i 17 marca przez LOP certyfikowanych kursach pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników i pracodawców.

Oprócz solidnej porcji teorii i praktyki, kursanci zobaczyli filmy z akcji ratowniczych oraz zdarzeń obrazujących inne zagrożenia. Uczestnicy chwalili taką formę zajęć. Bo większość z nich fantomy miała już przećwiczone. A teraz  pokazano im życie.

Do udziału w kursie na ochotnika zgłosili się pani Monika i pan Mariusz z PUBR w Międzyrzeczu. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy im się to przyda w życiu. W opinii pana Mariusza tego typu szkolenia powinny być organizowane jeszcze częściej: – Jestem nawet za dwudniowymi, w weekendy. Żeby lepiej wiedzieć, jak postępować w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał certyfikat. Przypominamy! Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w swoim zakładzie osoby do udzielania pierwszej pomocy. W tym zakresie podlega bowiem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Konsekwencją  braku w firmie przeszkolonej pod tym kątem osoby jest kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

*****
Zostań Dynamicznym Przedsiębiorcą

Firma Grant Thorton po raz piąty organizuje Konkurs DYNAMICZNY PRZEDSIĘBIORCA. 

W konkursie „Dynamiczny Przedsiębiorca” nagradzane są osoby, które aktywnie uczestniczą w zarządzaniu „dynamicznym przedsiębiorstwem prywatnym”, mającym swoją zarejestrowaną siedzibę na terytorium Polski. Kandydaci do tytułu muszą realizować w ocenianym okresie złożone projekty rozwojowe, wymagające odwagi decyzyjnej, innowacyjnego podejścia oraz determinacji i dużego osobistego zaangażowania.

Do udziału w konkursie „Dynamiczny Przedsiębiorca” mogą być zgłaszane wyłącznie osoby fizyczne, właściciele i współwłaściciele firm, którzy biorą aktywny udział w zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem. Osoby nominowane do nagrody oceniane są zarówno pod kątem spełniania przez nie wymogów dynamicznego rozwoju, jak i ogólnych parametrów finansowych.

 1. Nagroda ma charakter czysto prestiżowy. Przyznanie nagrody nie wiąże się dla nominowanych i laureatów z żadnymi korzyściami finansowymi.
 2. Laureaci mogą wykorzystywać fakt przyznania nagrody w celach promocyjnych
  i reklamowych.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele organizatora oraz partnerów merytorycznych. A także przedstawiciele mediów gospodarczych, niezależni eksperci rynkowi oraz praktycy życia gospodarczego.

Nagrody zostaną wręczone 21 kwietnia br. podczas Forum Przedsiębiorców. Zainteresowanych zapraszamy do aplikowania.

Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy na: http://forumprzedsiebiorcowgt.pl/konkurs/

*****
Bezpłatne szkolenie 

 

Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Zielonej Górze

oraz

Wydziałem Ubezpieczeń i Składek Oddział w Gorzowie Wlkp.

zapraszają

do udziału w bezpłatnym szkoleniu

 

„Zbiegi tytułów do ubezpieczeń. Co nowego od stycznia 2016 r.”

Omówione zostaną m.in. wytyczne dotyczące oskładkowania umów zlecenia. A także zmiany w zakresie umów o pracę i rodzicielstwa.

Szkolenie odbędzie się 31 marca 2016 o godz. 12.00. w siedzibie Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 42, sala konferencyjna – III piętro.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu

Zgłoszenia do 25 marca na adres: e-mail: lpgorzow@wp.pl

 lub telefonicznie pod numerem 095/722 75 30.

 

 

 

 

 

 

*****

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Mają pomysł na rozwój miasta 

Radni  klubu Gorzów Plus chcą rozwinąć gospodarczo miasto i pozyskać nowe miejsca pracy. Pomóc w tym mogą postulowane przez nich zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców.

Interpelacje w tej sprawie zgłosili radni Marcin Kurczyna i Przemysław Granat. Proponowane przez klub Gorzów Plus zwolnienia dotyczyłyby nie tylko nowych zakładów. Zwolnienia podatkowe miałby objąć także już istniejące podmioty gospodarcze. Pod warunkiem, że poszerzą dotychczasową działalność.

Propozycja jest taka, by najwyższe – 55 procentowe zwolnienia – objęły małe przedsiębiorstwa. Z kolei 45 proc. średnie zakłady, a do 35 proc. – największe gorzowskie firmy. Możliwość zwolnień dotyczyć by miała podatku od nieruchomości  oraz środków transportowych.

Na wdrożenie  inicjatywy w postaci stosownej uchwały prezydent Gorzowa Wlkp. ma zielone światło. Od roku obowiązuje bowiem rozporządzenie rady ministrów pozwalające samorządom udzielać regionalnej pomocy inwestycyjnej.

*****

kongres Gospodarczy logo

Kongres o współpracy z biznesem

 

30 marca w Zielonej Górze odbędzie się Lubuski Kongres Gospodarczy. Posiedzenie będzie Platformą Dialogu pomiędzy biznesem, administracją i środowiskiem naukowym.  

 Tematem wiodącym będzie omówienie możliwości wsparcia innowacyjnych trendów rozwojowych oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego ze środków unijnych.

W ramach kongresu przewidziano również debatę o współpracy biznesu z nauką oraz  dostosowaniu edukacji do potrzeb przedsiębiorców.

W spotkaniu uczestniczyć będą parlamentarzyści, samorządowcy, radni województwa lubuskiego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji z otoczenia biznesu.

Głównym organizatorem zaplanowanego na 30 marca spotkania jest Marszałek Elżbieta Polak, a współorganizatorami prof. ekonomii Dariusz Rosati, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dr hab. Waldemar Sługocki, senator RP.

Informacje na temat udziału w Kongresie pod numerem telefonu 68 456 54 25.

*****

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stop biurokracji!

Sprostanie obowiązkom podatkowym zajmuje przedsiębiorcom blisko 300 godzin w roku. Do tego dochodzi czas poświęcany na resztę dokumentacji. Sytuację może zmienić Akcja STOP biurokracji. 

Jej inicjatorami są Pracodawcy RP, Ministerstwo Rozwoju i redakcja „Super Biznesu”. Akcja skierowana jest do przedsiębiorców. Ich rola polegać ma na wypełnieniu, zawierającej trzy pytania, ankiety. Odpowiedzi mają pomóc wskazać najbardziej szkodliwe przepisy.

Kwestią ograniczenia biurokracji w biznesie zajął się już ostatni Polski Kongres Gospodarczy. Zaprezentowane tam wyniki badań potwierdziły, że nadmiar formalności i wykluczające się przepisy spowalniają rozwój polskiej przedsiębiorczości . Zdaniem inicjatorów Akcji, ukrócenie biurokracji jest możliwe. Przykładem była nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki niej na rozpoczęcie działalności czeka się teraz tylko kilka dni, ponieważ REGON i NIP są nadawane automatycznie.

ANKIETA dostępna na http://superbiz.se.pl/firma/stop-biurokracji_789729.html

*****

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 

przystąpiła do pracy

Swoje pierwsze posiedzenie odbyło prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Gremium to ma zabierać głos w sprawach ważnych dla regionu.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Podczas posiedzenia określono zakres prac, techniczne zasady funkcjonowania oraz uprawnienia rady. Zadaniem powołanego w grudniu ub.r. gremium jest budowanie społecznego porozumienia organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Rada działać ma też na rzecz solidarności społecznej w kwestii zatrudnienia oraz strategii społeczno-gospodarczych. 

Przewodniczącym prezydium WRDS jest reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Maciej Jankowski. Rząd reprezentuje wojewoda Władysław Dajczak, natomiast przedstawicielem strony samorządowej jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Pracowników reprezentują: Monika Bocian z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Bogusława Kornowicz z Forum Związków Zawodowych. Ze strony pracodawców w radzie zasiadają: Artur Malec – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Jasiński – Konfederacja Lewiatan oraz Edward Markiewicz – Związek Pracodawców Business Centre Club. 

posiedzenie rady dialogu społecznego

fot. LUW

*****

Chiński rynek czeka

na polską ekologię  

Chiny poszukują przedsiębiorców z branży ochrony środowiska zainteresowanych wejściem na rynek chiński.

Do Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze zwrócił się w tej sprawie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie.

Chiny zmagają się z nasilającym się problemem zanieczyszczenia powietrza. W zeszłym roku rząd oficjalnie ogłosił program walki ze smogiem. Na ten cel w ciągu najbliższym pięciu lat Chiny mają przeznaczyć aż 275 miliardów dolarów! Środki te mają pójść głównie na poprawę jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych miastach Chin w prowincji Hebei, Pekinie czy Tienjinie. Problemem są również gleby. Bo jedna piąta chińskich ziem uprawnych zanieczyszczona jest związkami arsenu, niklu i kadmu.

Wydział ambasady pekińskiej oferuje pomoc w ekspansji zajmujących się ekologią inwestorów w Chinach. Bierze również czynny udział w promocji polskich firm oraz nawiązaniu współpracy pomiędzy polskimi i chińskimi inwestorami.

Zainteresowane chińskim rynkiem firmy, proszone są o kontakt z WPHI w Pekinie: e-mail: p.popczyk@trade.gov.pl, do wiadomości coie@lubuskie.pl. Informacji  udziela też Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim, tel. 68 4565 331.

*****

Zdrowe batony w strefie

Gorzowska podstrefa Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poszerzyła się o kolejnego inwestora. Nowy zakład uruchomi tu WIT-POL.

Firma rodzinna z 40-letnią tradycją i dużym potencjałem rozwojowym koncentruje się obecnie na produkcji zdrowej żywności.

W gorzowskim zakładzie przy wdrażaniu unikatowej technologii produkcji batonów śniadaniowych, z odtworzonego ziarna wielozbożowego z dodatkiem owoców i warzyw, docelowo zatrudnienie znajdzie 70 osób.

Na wdrożenie unikatowej technologii WIT-POL otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

*****

Sprawdź na jakie zawody refundacja

Zainteresowanych pracodawców informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 10 lutego 2016 roku, pod poz. 293 opublikowano Uchwałę Nr XVII/165/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego br., w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę refundowane są koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawców. 

Wykaz na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego http://dzienniki.luw.pl/Compatible/Details?Oid=20323. Informacji w tej sprawie udziela także Lubuska Komenda OHP w Zielonej Górze.

*****

UWAGA! Zmiany w prawie pracy

– materiały w zakładce Działalność/Szkolenia i seminaria

****************************************************************************************

XIII Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Pracodawców w Mironicach

Lubuscy Przyjaźni Pracodawcy

DSC04938

DSC04962

DSC04970

DSC04976

******************************************************

Już po raz trzynasty Lubuska Organizacja Pracodawców zorganizowała doroczne Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Pracodawców. Odbyło się ono 28 sierpnia 2015 r. w ośrodku „Cysters” w Mironicach k/Kłodawy. Jednym z najważniejszych elementów tej imprezy, która zgromadziła niemal 200 pracodawców i ich gości, było ogłoszenie wyników konkursu Lubuski Przyjazny Pracodawca.

W kategorii firma mała zwyciężyła Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jej prezes – Artur Malec – odebrał statuetkę z drzewkiem oliwnym – starożytnym symbolem pokoju i spokoju.

W kategorii firma średnia statuetkę odebrał wiceprezes gorzowskiego Gotechu – Stefan Piosik.

w kategorii firma duża statuetka została wręczona Romanowi Maksymiakowi – prezesowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Ponadto w poszczególnych kategoriach wyróżniono:

Piekarnię-Cukiernię Jacek Różycki z Baczyny, Sanitex z Gorzowa, POM Sakon ze Strzelec Krajeńskich, Cemex z Gorzowa, Inco z Gorzowa, Zakład Mechaniczny Mestil z Gorzowa, GWM Strywald z Gorzowa, Szpital im. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu, Spartherm w Strzelcach Krajeńskich i Holdnig Zremb Gorzów S.A.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Pełna relacja ze Spotkania Pracodawców w zakładce „działalność/wydarzenia”. 

Partnerzy biznesowi:

Clipboard01Biznesowi

Sukcesy gorzowskiego START-u

Lubuska Organizacja Pracodawców jest partnerem GZSN „START”, a wielu naszych członków sponsoruje gorzowski sport osób niepełnosprawnych. Warto więc odnotować i na naszej stronie internetowej sukcesy START-u:

BARTOSZ TYSZKOWSKI NAJLEPSZY NIEPEŁNOSPRAWNY SPORTOWIEC 2015 ROKU!!!
09.01.2016r. w Warszawie podczas Gali Mistrzów Sportu 81.Plebiscytu Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca roku, kapituła zdecydowała, że niepełnosprawnym sportowcem 2015 roku został Bartosz Tyszkowski, zawodnik Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”. Nominowani byli także biegaczka Barbara Niewiedział i Rafał Wilk (handbike).
Bartosz Tyszkowski został w 2015 roku mistrzem świata w pchnięciu kulą oraz w rzucie dyskiem. W obu tych konkurencjach kilkakrotnie bił rekordy świata. Wyniki sportowe osiągnięte przez lekkoatletę GZSN „START” pokazują, iż jest on wizytówką ruchu paraolimpijskiego.
Wyniki sportowe w 2015 roku:
1.Otwarty  Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,   Słubice 29-31.05.2015r.
– złoty medal (kula)
– złoty medal (dysk)
2.Międzynarodowy Miting w Lekkiej Atletyce- IPC Grand Prix, Berlin 16-21.06.2015r.
– złoty medal (dysk)
3.Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, Zielona Góra   26-28.06.2015r.
       – złoty medal (kula)
       – złoty medal (dysk)
4.Mistrzostwa Świata Juniorów IWAS w Lekkiej Atletyce, Stadskanaal (Holandia)  05-07.07.2015r.
            – złoty medal (kula)
            – złoty medal (dysk)
5.Memoriał Skolimowskiej, Warszawa 13.09.2015r.
– I miejsce wśród niepełnoprawnych  (dysk)- REKORD ŚWIATA
6.Mistrzostwa Świata IWAS „IWAS WORLD GAMES”, Sochi (Rosja)  26.09-03.10.2015r.
– złoty medal (kula)- REKORD ŚWIATA
– złoty medal (dysk) -REKORD ŚWIATA
7.Mistrzostwa Świata IPC w Lekkiej Atletyce, Doha (Katar) 17.10-01.11.2015
– złoty medal (kula)- REKORD ŚWIATA

*******************************************************************************************************

   W Gdańsku 5 i 6 grudnia 2015 r. rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Reprezentanci Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych  „START” Julia Jarosz i Marek Bajek w swoich klasach zdobyli brązowe medale, a Robert Herman zajął 5 miejsce. 

  **********************************************************************************************

Zawodnik Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”, Ryszard Rogala był uczestnikiem Mistrzostw Europy w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Eger (Węgry) w dniach 22-28.11.2015r., gdzie zdobył brązowy medal  w kategorii 107 kg. Polska reprezentacja niepełnosprawnych zawodników zdobyła w sumie jedenaście medali  (dwa złote, pięć srebrnych i cztery brązowe).

********************************************************************

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” był organizatorem Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym, który odbył się w  dniach 13-15.11.2015r. w Gorzowie Wlkp.  w  Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 1 przy ul. Puszkina. W zawodach wzięło udział 9 ekip z całej Polski: ze Szczecina, Zielonej Góry, Olsztyna, Bydgoszczy, Polkowic, Grudziądza, Koszalina, Gorzowa Wlkp. oraz AZS Zielona Góra.

Zawodnicy GZSN „START” uzyskali czołowe miejsca podczas Puchar Polski:
R2 – KARABIN PNEUMATYCZNY KOBIET
I miejsce – Pecuch Grażyna (174,6)- NOWY REKORD POLSKI
III miejsce – Frątczak Anna (136,8)
R3 – KARABIN PNEUMATYCZNY 60strz. OPEN
I miejsce – Truszkowski Arkadiusz (209,2)
VIII miejsce – Pecuch Grażyna (78,2)
R5- KARABIN PNEUMATYCZNY LEŻĄC SH2 60 strz.
III miejsce – Szwed Marta (179,2)
P1- PISTOLET PNEUMATYCZNY MĘŻCZYZN
II miejsce – Pierzyński Kacper (190,2)
P2- PISTOLET PNEUMATYCZNY 40 strz. KOBIET
I miejsce – Szwed Marta (165,9)
P5-PISTOLET  PNEUMATYCZNY
III miejsce – Pierzyński Kacper (318)
Podczas Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym ustanowiono nowe rekordy Polski, które ustanowili: W. Andruszkiewicz- Start Szczecin (R1-601,6 oraz R1 Finał-201,9),   Sz. Sowiński- Start Zielona Góra (P5-356), G. Pecuch- Start Gorzów Wlkp. (R2-176,4) oraz  K. Bysiek- Start Zielona Góra (R5-628,4 oraz R5 Finał 211,1).

*******************************************************************************************************

Maciej Lepiato Rekord Świata (1) Maciej Lepiato z trenerem Zbigniewem Lewkowiczem

Rekordzista świata – Maciej Lepiato

*********************************************************************************************

21 medali, w tym 9 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych – 6 miejsce w klasyfikacji medalowej oraz 11 kwalifikacji Paraolimpijskich na Igrzyska w Rio de Janeiro przywiozła lekkoatletyczna reprezentacja Polski  z Mistrzostw Świata IPC w Doha – Qatar. 5 medali z tych medali (2 złote, i 3 brązowe) zdobyli  zawodnicy GZSN „Start” Gorzów Wlkp.

Był to pierwszy start, gdzie zawodnicy walczyli o kwalifikacje Paraolimpijskie dla Kraju na Igrzyska w Rio de Janeiro. Gwiazdą pierwszego formatu Reprezentacji Narodowej na MŚ IPC była  Barbara Niewiedział, która zdobyła 3 złote medale (400, 800, 1.500.m). Rekord świata w skoku wzwyż Maciej Lepiato (218) i Rekord Świata kulomiotów Bartosza Tyszkowskiego (13.43) i Janusza Rokickiego oraz Rekord Mistrzostw Świata w sprincie na100 m Michała Derusa (10.73) to tylko niektóre z wielu sukcesów polskich niepełnosprawnych lekkoatletów. Był to bardzo udany występ naszej 38-osobowej reprezentacji, która w klasyfikacji medalowej zajęła bardzo dobre 6 miejsce na 100 startujących państw – ustępując jedynie takim potęgą jak: Chiny, Rosja, USA, Wielka Brytania, Tunezja, a wyprzedzając m.in.: Brazylię, Australię,  Niemcy, Francję.

Warto dodać, że w MŚ startowało 13 zawodników gorzowskiego „Start”.

Oto wyniki, które podsumował Zbigniew Lewkowicz – trener-koordynator naszej Kadry Narodowej:

 Złote medale:

Tyszkowski Bartosz –  Kula kl F41 (13,43m) WR

Lepiato Maciej – skok wzwyż kl F44 (218cm) WR

 Brązowe medale:

Mamczarz Łukasz – skok wzwyż kl F42  (178 cm)

Michalski Mateusz – 200m kl T13 (21,92s)

Wietecki Marek – dysk kl F12 (44,76m)

V miejsce:

Imianowski Adrian – dysk  kl F52 (15,29m) PB

Herbut Marcin – skok wzwyż  kl T47 (176cm) PB

Wojnicki Mateusz – oszczep kl F34 (22,67m)

Stoltman Lech – kula kl F55 (11,36m) PB

VI miejsce:

Pietrucha Mariusz – trójskok kl T20 (11,98m)

VII miejsce:

Pietrucha Mariusz – skok w dal kl T20 (6,77m) PB

Blatkiewicz Tomasz – kula kl F37  (13,31m), dysk (44,55m)

Tyszkowski Bartosz – oszczep kl F41 (33,35m)

VIII miejsce:

Rega Jakub – 800m  kl T36 (2:25,69)

Wietecki Marek – oszczep kl  F13 (51,67m)

X miejsce:

Lepiato Maciej – skok w dal kl T44 (6,04m)

XI miejsce:

Wojnicki Mateusz – kula kl F34 (8,22m)

XII miejsce:

Wietecki Łukasz – 1500m kl T13 (2:21,17)

***************************************************************

22. 10 2015 r. podczas Mistrzostw Świata IPC w lekkiej atletyce w Doha (Katar), zawodnik Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” Łukasz Mamczarz wywalczył brązowy medal z wynikiem 178 cm. Łukasza Mamczarz  pokonał 1,78 m w trzeciej próbie. Taki sam wynik jak nasz zawodnik, jednak mniejszą ilością strąceń na niższych wysokościach, miał Egipcjanin Hamada Hassan. Jego wynik jest nowym rekordem Afryki. Rekord mistrzostw ustanowił Amerykanin Sam Grewe, który pokonał 1,81 m.

*

W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Drzonków od 16 do 18 października  odbył się V Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym, w którym udział brali (w gronie 6 ekip z Polski) zawodnicy Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”. Nasi reprezentanci pokazali wysoki poziom gry, zajmując wiele czołowych miejsc oraz osiągając następujące wyniki: Kacper Pierzyński– I miejsce- P5 (332) i II miejsce- P1 (188,1), Marta Szwed – II miejsce- P2 (165,7) i V miejsce- R5 (135,5), Mirosława Górna – III miejsce- R5 (179,7), Krzysztof Szczerbicki – V miejsce- R3 (139,6), Piotr Robakowski – VI miejsce- R3 (120,0), Joachim Wargin – VII miejsce- R3 (96,2) oraz Grażyna Pecuch – VIII miejsce- R3 (75,2)

*

X Ogólnopolski Konkurs Halowy Skoku Wzwyż odbył się 9 października w Barwicach. Impreza miała charakter integracyjno-pokazowy, a wystąpiła w niej czołówka zawodników z Polski, w tym najlepsi zawodnicy Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”- Maciej Lepiato (uzyskał w konkursie 205 cm) oraz Łukasz Mamczarz (skoczył 175 cm). Honorowym gościem imprezy była Kamila Lićwinko – halowa mistrzyni świata z 2014 r.

IMG_0308_103311

12166314_872729539461815_1342354798_n

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************

Podczas Międzynarodowych zawodów w podnoszeniu ciężarów XXXV „Srebrna Sztanga”, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 09-11.10.2015r., zawodnik Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” Ryszard Rogala zajął I miejsce z wynikiem 200 kg w kategorii 107 kg.

*

Zawodnicy Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” podczas Mistrzostw Świata „IWAS World Games”, które odbyły się w Sochi (Rosja) od 26.09 do 03.10.2015 r. zdobyli aż 7 medali (4 złote, 1 srebrny, 2 brązowe). Gorzowscy medaliści to: Maciej Lepiato – złoty medal w skoku wzwyż (kat. T44/47) i brązowy medal w skoku w dal, Łukasz Mamczarz – złoty medal w skok wzwyż w kat. T42, Lech Stoltman – srebrny medal w pchnięciu kulą), Maciej Kęsicki – brązowy medal w bieg na 100 m, Bartosz Tyszkowski – w swojej kategorii złoty medal i rekord świata w pchnięciu kulą oraz złoty medal i rekord świata w rzucie dyskiem. Na czołowych miejscach byli też Adrian Iwanowski (dysk), Mateusz Wojnicki (kula i oszczep) oraz Marcin Herbut (skok wzwyż i bieg na 200 m). Polska reprezentacja w klasyfikacji drużynowej zajęła trzecie miejsce.

*

Na Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w łucznictwie od 24 do 27 września 2015 r. w Dobrczu kolejne sukcesy odnieśli zawodnicy Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”. Milena Olszewska zdobyła złoty medal w konkurencji łuk klastyczny, a Krzysztof Kornatowski  złoty medal w kategorii łuk bloczkowy. Ponadto Milena Olszewska wywalczyła brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów Open.

start