Aktualności

Poszukiwano przestrzeni współpracy

 

 

 

 

 

 

1 grudnia br. na spotkaniu w Ekonomiku miasto Gorzów oraz przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców i Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V. szukali wspólnych przestrzeni do współpracy przy realizacji Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej 48.

 

Agnieszka Beszczyńska – kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych przedstawiając koncepcję Centrum przy Warszawskiej 48 podkreśliła, że wszystko idzie planowo. Jest już pozwolenie na budowę, projekt inwestorski będzie gotowy do końca roku, a otwarcie zaplanowano na jesień 2019 roku.  A. Beszczyńska zaznaczyła, że CEZiB będzie szkolić młodzież w deficytowych zawodach, a pracownie zostaną wyposażone według podpowiedzi pracodawców. Wspólnie z nimi wyznaczono już tzw. złote umiejętności i z pracodawcami miasto planuje uzgadniać programy nauczania.

W imieniu miasta A. Beszczyńska podziękowała  przedstawicielom BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V.   za możliwość odbycia wizyty studyjnej, która bardzo pomogła w przygotowaniu pracowni budowlanej i stolarskiej. Zakres działań Zakładu przybliżył Jörg Lehmann, dyrektor funkcjonującego w ramach BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V.   Centrum Praktycznego we Frankfurcie nad Odrą. Zaznaczył jednocześnie, że utrzymuje on w rejonie Brandenburgii trzy ośrodki, które zajmują się kształceniem na poziomie szkoły średniej, dokształcaniem, przekwalifikowaniem zawodowym oraz innymi zadaniami edukacyjnymi.

Przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak wyraził uznanie dla sposobu realizacji szkolnictwa zawodowego za Odrą, który na zasadzie „kopiuj wklej” można przenieść na teren naszego Regionu. Zaznaczył, że LOP wpisuje się w scenariusz przyszłych zadań na rzecz naprawy kształcenia zawodowego, zaś skupieni w organizacji pracodawcy chcą wnieść swój udział w tworzenie miejsca, które ma szansę stać się sukcesem całego Regionu.

Sposób kształcenia zawodowego w Brandenburgii chwalił też honorowy prezes LOP Ryszard Barański, bo z pracodawcami lubuskimi wielokrotnie miał okazję być w zakładach w Berlinie oraz w działających przy nich szkołach zawodowych. Widział, że uczniowie w ramach nauki wykonywali takie same podzespoły jak w przyszłym zakładzie pracy. – Mam nadzieję, że do takiego modelu też dojdziemy – dodał.

H.M.Woźniak przedstawił odpowiedź  Ministerstwa Edukacji  Narodowej na apel Lubuskiej Organizacji Pracodawców w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego.  Wyraził zadowolenie, że zawarte w apelu oczekiwania środowisk pracodawców są nie tylko przedmiotem namysłu, ale także przedstawionych w piśmie konkretnych prac legislacyjnych nad zmianą systemu kształcenia zawodowego.

J. Lehmannowi podobało się, że nowoczesne centrum zawodowe powstaje w Gorzowie na bazie już istniejących obiektów, w centrum miasta – a nie tak jak w Brandenburgii – na obrzeżach. Zapewnił, że zakład we Frankfurcie chętnie włączy się w realizację centrum przy Warszawskiej 48 , bo w branży budowlanej już od dawna utrzymuje kontakty z gorzowską Budowlanką.

Podczas spotkania ustalono, że wspólną przestrzenią do współpracy miasta z Lubuską Organizacją Pracodawców i  BERUFSFÖRDERUNGSWERK E.V. przy tworzeniu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu mógłby być m.in.  udział w tworzeniu innowacyjnych programów nauczania dla branż CEZiB – automotive, budowlanej, stolarskiej, metalowej.

Kolejne spotkanie organizacyjne w tej sprawie zaplanowano na 11 stycznia 2018 r.

Spotkanie zespołu realizującego projekt EuRegioNet

 

 

 

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

 

 

W dniu 30 listopada 2017 r. odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim spotkanie zespołu realizującego projekt EuRegioNet z Zarządem Lubuskiej Organizacji Pracodawców i przedsiębiorcami z Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Na spotkanie przybyli :
Henryk Maciej Woźniak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR sp. z o.o. w Międzyrzeczu, przewodniczący Zarządu LOP, koordynator projektu,
Krzysztof Kielec, prezes Zarządu KSSSE S.A. w Kostrzynie n/O,
Krzysztof Częstochowski, prezes Zarządu PKS sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim,
Tadeusz Jacek, prezes Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „TRANSHAND” w Słubicach,
Elżbieta Zdrzałka, właściciel PUH SANITEX Jan i Elżbieta Zdrzałka w Gorzowie Wielkopolskim,
Zbigniew Marcinkiewicz, pełnomocnik Zarządu LOP,
Zbigniew Rudowicz, Zakład Mechaniczny MESTIL w Gorzowie Wielkopolskim,
Dariusz Mukomilow, prezes SINUS Polska sp. z o.o. w Międzyrzeczu,
Andrzej Dzierliński, pełnomocnik Zarządu LOP,
Ryszard Barański, honorowy przewodniczący Zarządu LOP, członek Rady Projektu,
Józef T. Finster, pełnomocnik Zarządu LOP, kierownik projektu,
Małgorzata Ziętek, biuro LOP,
Marlena Girsa, asystent projektowy,
Joanna Sondej-Pierzyńska, asystent projektowy.
Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski, który powitał gości i zreferował relacje przy jego realizacji między zespołem projektu i Zarządem.
Kierownik projektu Józef T. Finster i asystent projektu Marlena Girsa przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 października 2017 roku złożone w terminie do ILB w Poczdamie (drogą elektroniczną). Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania i wskaźniki rezultatu. Najważniejsze to:
* Konferencja Otwarcia projektu 29 czerwca 2017. r. w Gorzowie Wielkopolskim, w której uczestniczyło 108 podmiotów gospodarczych i społecznych z Polski i Niemiec,
* Spotkanie inicjujące stworzenie Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych w Janczewie (49 podmiotów),
* Spotkanie Regionalne w Mironicach z udziałem minister E. Rafalskiej, władz rządowych
i samorządowych województwa lubuskiego oraz gości z Brandenburgii i Saksonii (105 uczestników).

Podsumowania spotkania dokonał koordynator projektu H.M. Wożniak, który podziękował zespołowi
i partnerom projektu za realizację zadań. Stwierdził, że ten trzyletni projekt realizowany na pograniczu polsko-niemieckim przyczyni się do wzrostu gospodarczego po obu stronach granicy i usieciowienia relacji społecznych oraz transgranicznych więzi przedsiębiorców.

Abilities Game z Lubuską Organizacją Pracodawców

 

 

Lubuska Organizacja Pracodawców była współorganizatorem trzeciej edycji gry „Abilities Game”, która w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie” odbyła się 22 listopada br. w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Aktywny udział w przedsięwzięciu był formą włączenia się LOP w listopadowe obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 

Uczestnikami gry umiejętności i potencjału było 90 uczniów szkół zawodowych dobranych w zespoły pięcioosobowe. Zaś zadaniem dotarcie do jak największej ilości stanowisk i prawidłowe rozwiązanie przygotowanych tam zadań w nieprzekraczalnym czasie 3 minut.

Wśród arbitrów zasiedli m.in. przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców oraz zrzeszonych w LOP firm: Zakładu Mechanicznego Mestil, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, Stowarzyszenia Inżynierów Techników Mechaników Polskich, Lubuskiego Klastra Metalowego oraz firmy AUDIT.

Wiceprezydent Radosław Sujak powiedział, że dzięki uczestnictwu w grze pracodawcy mogli włączyć się w edukację przyszłych pracowników, dając im u progu kształcenia zawodowego informację na temat umiejętności, które powinni nabywać i doskonalić.

Zdaniem pracodawców takie spotkania są dobrą okazją żeby zaobserwować jak młodzi ludzie, a więc przyszli pracownicy, podchodzą do wyzwań i radzą sobie ze stresem.  Zwycięskie zespoły otrzymały ufundowane przez pracodawców nagrody.

Następnie przewodniczący zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryk Maciej Woźniak podpisał list intencyjny z miastem Gorzów dotyczący współpracy w ramach organizacji i funkcjonowania „Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Intencją sygnatariuszy jest wspieranie kształcenia zawodowego w Gorzowie w taki sposób, aby było dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Zdaniem przewodniczącego zarządu LOP Henryka M. Woźniaka podpisany z miastem list intencyjny to cenna inicjatywa: – Jest ona spójna ze strategią Pracodawców RP oraz z naszym myśleniem o znaczeniu politechnizacji dzieci i młodzieży w przygotowaniu kadr zawodowych służących rozwojowi gospodarczemu Regionu Lubuskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja EuRegioNet w Ekonomiku

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

22 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Lubuska Organizacja Pracodawców przygotowała stoisko poświęcone realizowanemu przez LOP projektowi EuRegioNet. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do obejrzenia ekspozycji zaproszono reprezentacje wszystkich szkól zawodowych z terenu Gorzowa. W sumie stoisko odwiedziło 72 uczniów szkół technicznych. Młodzież otrzymała  broszurki zawierające informacje o celach i partnerach EuRegioNet, a także projektowe gadżety m.in. teczki, smyczki oraz bruliony.  

Na zakończenie przedsięwzięcia kierownik projektu EuRegioNet Józef T. Finster podpisał z miastem Gorzów list intencyjny dotyczący współpracy w ramach organizacji i funkcjonowania „Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”.  

 

Konferencja regionalna „Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim”

 

 

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

 

 

7 listopada 2017r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja regionalna poświęcona tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.) w ramach wspólnego projektu EuRegioNet-internacjonalizacja sieci i klastrów. W organizacji i realizacji spotkania pomogli: Burmistrz Krosna Odrzańskiego, pan Marek Cebula oraz Dyrektor Centrum Artystyczno Kulturalnego(CAK) Zamek w Krośnie Odrzańskim, pan Tomasz Miechowicz wraz z pracownikami.

Konferencję objęła swoim patronatem Gazeta Lubuska (www.gazetalubuska.pl).

Spotkanie otworzył Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”,  Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej  – pan Czesław Fiedorowicz.

Wśród uczestników znaleźli się m.in.: Prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie Wielkopolskim – pan Henryk Maciej Woźniak, Prezes Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) – pan Rainer Schubert wraz z przedstawicielką CIT, panią Esterą Kuhlman, Kierownik główny projektu EuRegioNet, przedstawiciel Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą – pan Gunnar Pajer, Dyrektor biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr: – pani  Bożena Buchowicz, Kierownik projektu EuRegioNet z ramienia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr – pan Mariusz Welman, gospodarze – Burmistrz Krosna Odrzańskiego pan Marek Cebula i Dyrektor CAK Zamek – pan Tomasz Miechowicz, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele samorządów, muzeów, ośrodków naukowych i kulturalnych, stowarzyszeń etc.  z pogranicza lubusko-brandenburskiego.

Uczestników konferencji w bramie wejsciowej do zamku witali przebrani w stroje księżnej Jadwigi Śląskiej i Księcia Henryka Brodatego pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim.

O akcent kulturalny dodatkowo zadbali także przebrani w średniowieczne stroje przedstawiciele Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie wraz z partnerami niemieckim z Kulturverein Manitu w Forst (L.) oraz Fundacji Łagowski Dom Artysty.

 Gościem specjalnym, wspierającym merytorycznie to spotkanie była Prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej w Zielonej Górze, pani Jadwiga Błoch a wśród panelistów znaleźli się:

Panel ”Pałace i zamki”

Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Henryk Maciej Woźniak –  Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

Urszula Stochel-Matuszak – Dyrektor Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie

Günter Quiel – historyk, regionalista, Prezes Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Fary Gubińskiej z siedzibą w Guben

Cord Panning – Fundacja „Park Księcia Pücklera w Bad Muskau”

Panel ” Fortyfikacje, umocnienia”

Prof. Wojciech Eckert, Uniwersytet Zielonogórski

Ryszard Skonieczek, Wójt Gminy Lubrza

Ryszard Skałba – Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Panel  ”Historia i tradycje winiarstwa”

Dr Arkadiusz Cincio, Muzeum Ziemi Lubuskiej

Przemysław Karwowski, historyk winiarstwa

Lothar Müller, członek Stowarzyszenia Gubener Weinbau e.V.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Zapraszamy do udziału w konferencji na temat nowych zasad zatrudniania cudzoziemców w 2018 r., organizowaną przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową wspólnie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim 7 listopada w Sulechowie. 

Z początkiem nowego roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W związku z tym Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim organizuje konferencję, której celem jest odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące pracowników z zagranicy. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.  Konferencja odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Auli Zamiejscowego Wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51.

Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się m.in. jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce czy rejestrować oświadczenia o zamiarze ich zatrudnienia i zezwolenia na pracę sezonową po 1 stycznia 2018 r. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wskażą najczęstsze zastrzeżenia i zinterpretują wątpliwości wynikające z przepisów prawa w tym zakresie.

Potwierdzenie udziału w konferencji: 95 739 03 12  lub na: marketing@ziph.pl

 

Spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet we Frankfurcie

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

 

 

 

 

23 października w biurze Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie, Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.), Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH oraz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

W trakcie spotkania omówiono pierwsze rozliczenie projektu (formularze rozliczeniowe ze strony internetowej wspólnego sekretariatu oraz kwestię portalu ILB), dalsze działania w ramach projektu oraz ich aspekty budżetowe a także sprawę posiedzenia Rady Projektu, które ostatecznie zaplanowano na grudzień b.r.

 

Politechniczna przygoda z LOP-em

 

 

 

 

20 października, w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych poznali z bliska dwa gorzowskie zakłady. Przemysłowa przygoda odbyła się pod hasłem „Innowacja i politechnizacja z LOP-em”. Przedsięwzięcie to wpisało się w misję Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, promującą wizerunek przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy i dających innym pracę. Zorganizowana przez LOP studyjna wizyta w gorzowskich przedsiębiorstwach poprzedziła przypadający na listopad Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Uczniowie dotarli do zakładów dzięki uprzejmości PKS-u, który dowiózł tam młodzież swoim autokarem. Szlak rozpoczęła wizyta w Fabryce Maszyn do Drewna GOMAD. Uczniowie poznali 65-letnią historię zakładu. Potem obejrzeli powstające w fabryce maszyny i zwiedzili halę obrabiarek sterowanych numerycznie. Dzięki Weekendowemu Szlakowi Naukowemu młodzież „Mechanika” miała okazję naocznie przekonać się, że gorzowski GOMAD to zakład produkujący najwyższej jakości obrabiarki do drewna. Uczestniczący w Szlaku  uczniowie klasy I A technikum mechanicznego Mateusz, Sebastian i Jakub byli zadowoleni, że zwiedzili GOMAD. – Wycieczka była dość interesująca. Zobaczyliśmy maszyny, na których będziemy w przyszłości pracować. Najbardziej podobały nam się tokarki. Chcielibyśmy w przyszłości tam pracować – stwierdzili przyszli mechanicy.

Kolejnym przedsiębiorstwem na politechnicznym szlaku był Zakład Mechaniczny MESTIL. Uczniów osobiście powitał prezes Zbigniew Rudowicz, który w przystępny sposób zaprezentował firmę. Potem młodzież oprowadzono po fabryce. Uczniowie odwiedzili nowoczesne biuro projektowe, zwiedzili halę produkcyjną, obejrzeli nowoczesną maszynę do precyzyjnego montażu i ….na hali spotkali kolegę, który w ubiegłym roku skończył ich szkołę.

Opowiedział co tam robi. Był zadowolony z pracy i zachęcał żebyśmy po szkole też tu przyszli – relacjonowali Adrian, Filip i Michał z II A technikum mechanicznego. Uczniom spodobało się to, że na zakończenie wizyty każdy dostał na pamiątkę łyżkę do butów, którą MESTIL wyprodukował kiedyś na potrzeby swojego klienta. Towarzysząca uczniom na Weekendowym Szlaku Naukowym wicedyrektor Iwona Żuk przyznała, że to bardzo dobra metoda żeby teorię z lekcji skonfrontować z praktyką.

Zdaniem przewodniczącego LOP Henryka Macieja Woźniaka w dzisiejszych czasach promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży jest potrzebna: – Aby za kilka, kilkanaście lat nasz rynek pracy nie uległ załamaniu z powodu braku wykwalifikowanych pracowników.  

Organizatorem drugiej już edycji Weekendowego Szlaku Naukowego była marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Obok LOP do udziału w tegorocznym przedsięwzięciu zaproszone zostały: uczelnie wyższe, lubuskie firmy, koła zainteresowań oraz  instytucje kultury. Celem akcji jest wypromowanie miejsc związanych z nauką, także tą zawodową.

 

Za jakie zawody refundacja na młodocianych

Drodzy Pracodawcy

 

informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, pod poz. 1938 opublikowana została Uchwała Nr XXXVII/530/17 z dnia 11 września 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.

 

Uchwała jest dostępna na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/1938/akt.pdf

 

Szczegółowych informacji dotyczących refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników udziela Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze www.lubuska.ohp.pl.

Spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet w Gubinie

 

 

9 października br. w biurze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie, Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) oraz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Gościem specjalnym, wspierającym merytorycznie to spotkanie była Prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej w Zielonej Górze, pani Jadwiga Błoch.

Głównym tematem spotkania była przygotowywana na 7 listopada br. konferencja regionalna w Krośnie Odrzańskim, organizowana przez biuro ESNB przy wsparciu pozostałych partnerów. Spotkanie to będzie poświęcone turystyce transgranicznej w lubusko-brandenburskim obszarze granicznym. W trakcie rozmów roboczych omawiano również podział zadań i obowiązków związanych z dalszymi działaniami zaplanowanymi w bieżącym roku w ramach projektu EuRegioNet.

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!