Aktualności

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Jesienne inspiracje EuRegioNetu

Popołudniem,  21 listopada 2018 roku, na zaproszenie koordynatora projektu EuRegioNet  pana Henryka MWoźniaka, w siedzibie LOP w Gorzowie spotkali się tym razem przedstawiciele środowisk twórczych, stowarzyszeń działających na rzecz społeczności lokalnych i współpracy transgranicznej, przedsiębiorcy z Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz wyższych uczelni regionu aby omówić wpływ projektu EuRegioNet na rozwój transgranicznej infrastruktury komunikacji bezpośredniej i społecznej. Kanclerz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie pan Roman Gawroniak zwrócił uwagę na zmieniający się charakter Uczelni, rozwijającej  kierunki techniczne i otwierającej się na nauczanie dualne we współpracy z pracodawcami. Uczelnia przyjmuje charakter ponad regionalny i w związku z tym konieczny jest rozwój korytarzy transportowych na odcinku Brandenburgia – Lubuskie, aby mogła przyjmować studentów w sposób podobny do Uniwersytetu Europejskiego Europa Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. H.M. Woźniak, który przewodniczył Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego , w dniach 7-8 listopada w Mierzęcinie, przedstawił Stanowisko Rady w sprawie rozwoju komunikacji kolejowej na linii nr 203 i jej elektryfikacji, ale także układu komunikacyjnego, budowy mostów i obwodnic w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Kietz/Kustrin w Brandenburgii. W tej sprawie wypowiedzieli się tez znani architekci- Roman Ropela Leszek Horodyski. zwrócili uwagę na wąskie gardła układów komunikacyjnych pogranicza, a zwłaszcza konieczność budowy Centrum Przesiadkowego w Gorzowie. Umożliwi ono swobodny, płynny i większy przepływ ludzi i towarów na linii Europa – Berlin – Gorzów i dalej. Ma to również charakter miastotwórczy. Tworzenie nowych sieci i klastrów /SK/  na pograniczu polsko – niemieckim realizowane w ramach projektu EuRegioNet przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego tych terenów,  wymiany kulturowej, przepływu technologii i ludzi oraz nawiązywaniu współpracy transgranicznej w wielu obszarach działalności ludzkiej – podsumował H.M. Woźniak. Konieczne jest wsparcie tych działań przez samorządy lokalne i wojewódzkie ale także przez administrację państwową – stwierdził  vice marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego pan Ryszard Barański. 

Jesienne ewolucje w LOP

13 listopada, nomen omen, był dniem rozpoczęcia realizacji nowej koncepcji zarządzania i współpracy środowisk pracodawców w ich oddziaływaniu na realizację zmian w edukacji zawodowej i dualnej. Zarząd na wniosek prezesa H. M. Woźniaka powołał na stanowisko pełnomocnika Zarządu ds. szkół wyższych i zawodowych pana dr Bogusława Bukowskiego. Dr B. Bukowski na co dzień prezesuje Zarządowi Gorzowskiemu Rynkowi Hurtowemu S.A. Jest jednocześnie wykładowcą na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie. Ma duże doświadczenie we współpracy z biznesem, gdyż przez wiele lat zajmował się w Urzędzie Miasta Gorzowa ściąganiem inwestorów, promocją Miasta i współpracą z przedsiębiorcami. Dr B. Bukowski przedstawił swoją wizję edukacji zawodowej i dualnej na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego.

Dofinansowanie informatyzacji opieki zdrowotnej

 

Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Prezes NFZ 6 listopada br. podpisał Zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców.

Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie informatyzacji opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Na ten cel w skali kraju przeznaczonych zostało 50 milionów złotych. Z tej kwoty Lubuski OW NFZ otrzymał [b]1 milion 293 tys. złotych[/b]. O dofinansowanie takie mogą się ubiegać podmioty medyczne mające podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wystawiający zwolnienia lekarskie lub w których zatrudnieni są lekarze wystawiający te zaświadczenia. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek o udzielenie dofinansowania wraz z wymienionymi w zarządzeniu dokumentami należy złożyć do 15 grudnia 2018 r.

W przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku proszę o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

 1. 68/328 76 14 – Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Rozliczeń Międzynarodowych;
 2. 68/328 76 07 – Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
 3. 68/328 77 82 – Wydział Informatyki.

Giełda nad Odrą

Przed realizacją linii Odra – Nysa w 1945 roku Kietz był zachodnim przedmieściem miasta Küstrin, podczas gdy pozostałe dzielnice utworzyły obecny Kostrzyn nad Odrą. W 1954 roku władze NRD podjęły próbę zmiany nazwy miejscowości na Friedensfelde (dosłowniePola Pokoju„). W plebiscycie w 1991 roku mieszkańcy głosowali za „Küstrin – Kietz”.
W tej niewielkiej miejscowości nad Odrą i granicy z Polską odbyła się 9 listopada 2018 roku Polsko – niemiecka giełda partnerska. Na stoisku prezentujacym 3 letni projekt EuRegioNet z materiałami promującymi projekt byli : Gunnar Pajer – lider projektu z Business and Innovation Centre z Frankfurtu nad Odrą, Andrzej Adamczyk i Mariusz Welman z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr i Józef T. Finster z Lubuskiej Organizacji Pracodawców.
W spotkaniu wzięli też udział dyrektorzy Euroregionów ; Bożena Buchowicz ESNB z Gubina, Krzysztof Szydłak  EPEV z Gorzowa, T. Schiwietz EPEV z Frankfurtu (O), A. Gronwald i P. Bartnik  z Euroregionu Pomerania.

Konferencja „Integracja europejska – szlakiem Interreg”

W dniu 17 października 2018 roku o godzinie 11:00 w Hotelu Mieszko w Gorzowie odbyła się konferencja pot tytułem „Integracja europejska – szlakiem Interreg”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Regionalny Punkt Kontaktowy Współpracy INTERREG VA BB – PL 2014-2020.

Podczas konferencji zostały przedstawione informacje na temat Programu INTERREG V A BB-2018, współpracy transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu oraz sytuacji społeczno-politycznej w Republice Federalnej Niemiec.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak otworzyła konferencję. Wśród innych ważnych gości na konferencji którzy przedstawili swoje prezentacje można wymienić:

 • Tadeusz Jędrzejczak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
  • „Program Współpracy Interreg VA BB – PL 2014 – 2020”
  • „Wpływ Programu Interreg VA BB – PL 2014 – 2020 na rozwój Województwa Lubuskiego”
 • Dr Egle Spud / Dorota Witoldson – Europaische Kommission Generaldirektion Regionalpolitik Und Stadtentwicklung
  • Interreg po 2020 roku
 • Prof. dr hab. Czesław Osękowski – Uniwersytet Zielonogórski
  • „Polityka europejska Niemiec”
 • Ursula Bretschneider – Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Landu Brandenburgia
  • Stan wdrażania Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014 – 2020″
 • Toralf Schiwietz/Krzysztof Szydłak – Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
  • „Rola Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w kształtowaniu współpracy transgranicznej na pograniczu lubusko-brandenburskim”
 • Reprezentacja Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
  • „Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne
 • Reprezentacja miast Seelow i Kostrzyna nad Odrą,
  • „Miejsca pamięci Odry i Warty”
 •  Reprezentacja miast Zielonej Góry i Cottbus
  • „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”
 • Reprezentacja gminy Dobiegniew
  • „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej”

Na konferencji projekt EuRegioNet reprezentował Józef T. Finster, kierownik projektu, oraz asystenci projektu, Marlena Girsa oraz Jakub Sójka.

Warsztaty „Odpady – Zmiany 2019”

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na Warsztaty: „Odpady – zmiany 2019” .

Adresaci: Wytwórcy odpadów przemysłowych. Podmioty prowadzące: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, transport odpadów, pośrednicy w obrocie odpadami, sprzedawcy odpadów, inne podmioty świadczące usługi w obszarach związanych z gospodarką odpadami.
Cel: Skonkretyzowanie wymagań prawnych gospodarki odpadami przemysłowymi w okresie 2018 – 2019 r. Dostarczenie praktycznych informacji dot. istotnych aspektów  gospodarki odpadami 2018 – 2019.
Tematyka:
 1. Regulacje prawne 2018-2019/20 dot. gospodarki odpadami– obowiązki  przedsiębiorców po nowemu.
 2. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami i dostosowania przedsiębiorstw do nowych wymagań 2018 – 2019.
 3. Wymiana doświadczeń uczestników warsztatów i prelegentów.
Termin: 6 listopada 2018 od godziny 10.00 do 14:30 (rejestracja uczestników
od 9:30).
Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herbarta
w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107 sala wykładowa nr 110, I piętro.
Odpłatność:
 • 390,00 zł/ os.
Załączniki:
 • Program Warsztatów „Odpady – zmiany 2019”
 • Zgłoszenie na Warsztaty „Odpady – zmiany 2019”
UWAGA: Przed przystąpieniem do szkolenia należy wysłać wypełnione zgłoszenie na warsztaty oraz uiścić opłatę przelewem na konto: SIMP-u Oddział w Gorzowie Wielkopolskim PL 18 1060 0076 0000 4020 3001 9384

Ilość miejsc na szkolenie ograniczona – o uczestnictwie
w warsztatach decyduje kolejność zgłoszenia oraz wpłaty.

Serdecznie zapraszamy
       

Załączniki:

Warsztaty „Odpady – Zmiany 2019” – Program

Warsztaty „Odpady – Zmiany 2019” – Karta Zgłoszenia Uczestników

Zamiana Niemiecko-Polska

W dniu 15 października 2018 roku odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim posiedzenia Rady Projektu EuRegioNet. Omówiono efekty działania grup roboczych partnerów i problemy związane z realizacją projektu.
Zgodnie z Regulaminem Rady nastąpiło przekazanie stronie polskiej funkcji Przewodniczącego Rady Projektu EuRegioNet. Pan Uwe Hoppe przekazał przewodniczenie Radzie Projektu EuRegioNet panu Ryszardowi Barańskiemu i objął funkcję wiceprzewodniczącego.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – Raport Roczny 2017

Zamieszczony poniżej raport roczny Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej z roku 2017.

Pracodawcy RP – Raport roczny 2017

Protokół ze spotkania projektu EuRegioNet w Gubinie

 

 

 

Spotkanie robocze w ramach projektu „EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów”

Arbeitstreffen im Rahmen des Projektes „EuRegioNet- Internationalisierung von Netzwerken und Clustern“

Gubin, 02.10.2018

 

Uczestnicy/Teilnehmer:

Mariusz Welman  –   Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Andrzej Adamczyk – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Józef Finster – Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

Heike Gensing – Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH

Gunnar Pajer – Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH

Nieobecni przedstawiciele CIT GmbH Forst.

 

Program(m)

1:  Stan rozliczeń i wypłat  |  Stand Abrechnungen und Auszahlungen

2:  Stan ewaluacji i wnioski – rozpoczęcie wyboru 8 SK, które będą wspierane przez projekt (niektóre są już znane)  | Stand Evaluierungen und Schlussfolgerungen – Start zur Auswahl der 8 durch das Projekt zu unterstützenden NWC (einige sind ja schon bekannt).

Każdy partner projektu krótko sformułuje (w trakcie 10-minutowego wystąpienia) jaki partner dla tych w swoim regionie wspieranych SK powinien być szukany przez innych partnerów projektu.

Jeder Projektpartner formuliert kurz (10 min.), welche Partner für die in seiner Region zu unterstützenden NWC durch die jeweils anderen Projektpartner gesucht werden sollen.

3: Zaplanowanie dalszych kroków w projekcie | Weitere Planung der Schritte im Projekt

4: Sprawy różne | Sonstiges

 

Sprawy ogólne:

Prośba ogólna od G.Pajera : gdy ktoś nie może wziąć udziału w spotkaniach roboczych w ramach projektu,  to proszony jest każdorazowo o przekazanie odpowiedniej informacji.