Aktualności

Nie tylko klastry

 

Rozmowa z Józefem Teofilem Finsterem, pełnomocnikiem Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców do spraw projektów.

 

LOP od nowego roku realizuje kilka projektów finansowanych ze środków unijnych wspierających przedsiębiorców i nie tylko. Jakie to projekty?

–  Od 1 stycznia jesteśmy w projekcie Zawodowcy działanie 8.4.2 Doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach ZIT Gorzów, realizowanym przez konsorcjum w skład którego wchodzi: Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i Profi Biznes. Umowę  uroczyście podpisał 6 czerwca 2016 r. prezydent Miasta Gorzowa Jacek Wójcicki i dyrektor Izby Stanisław Owczarek. Projekt przewiduje organizację  staży i praktyk dla 228 uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie. W skrócie to miesięczne staże i praktyki realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia u pracodawców, którzy są m.in. członkami Lubuskiej Organizacji Pracodawców. W ramach projektu uczniowie otrzymają  wynagrodzenie w wysokości 1500 złotych. Projekt będzie realizowany w 11 miejskich szkołach kształcących w zawodzie i jednej szkole Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Lubuska Organizacja Pracodawców i partnerzy są pierwszymi, którym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Poczdamie zatwierdzono transgraniczny projekt  wspierający gospodarkę na pograniczu. Czym się ten projekt wyróżnia?

– Przyjęty został jako jeden z pierwszych projekt EuRegioNet nr 85011249 z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie. Projekt EuRegioNet (Euro Regional Network) – Euroregionalna sieć na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz umiędzynarodowienia klastrów i inicjatyw sieciowych w euroregionach: „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr” jest już realizowany od
1 kwietnia 2017 r. i zakończy się 31 marca 2020 r.

Projekt jest realizowany przez Lubuską Organizację Pracodawców wraz z Centrum Biznesu i Innowacji/ Business and Innovation Centre  Frankfurt( Oder) GmbH, CIT Centrum Innowacji i Technologii GmbH w Forst (Centrum für Innovation und Technologie GmbH) i Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie.

Celem projektu jest stworzenie  platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów. Obok sieci i klastrów odbiorcami działań projektowych będą także: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze jak BTU Cottbus-Senftenberg, szkoły wyższe w Gorzowie i Zielonej Górze, Uniwersytet Europejski Viadrina, IHP Frankfurt (Oder) itd., noszące się z zamiarem stworzenia sieci klastrów lub mające do tego potencjał.

Grupy docelowe EuRegioNet stanowią również wspierające pracę regionalnych klastrów oraz ich sieci – instytucje państwowe i administracja regionalna, a także podmioty otoczenia biznesu takie jak: izby, związki przedsiębiorców, instytucje wspierania gospodarki, narodowe i europejskie sieci.

 

Kim są projektowi partnerzy?

– Ze strony niemieckiej są to bardzo doświadczone firmy z Brandenburgii. BIC F/O GmbH to Park Technologiczny miasta Frankfurt, który towarzyszy młodym przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności gospodarczej od momentu powstania pomysłu aż do sukcesywnego startu firmy. Natomiast CIT GmbH
to Centrum Innowacji i Technologii z Forst, które zostało założone w 1993 roku jako spółka powiatu Szprewa-Nysa z zadaniem tradycyjnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Partnerem polskim jest Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, wspierający samorządy, szkoły i inne instytucje z południowej części województwa lubuskiego w rozwijaniu współpracy z partnerami niemieckimi.

Powołanie dwóch transgranicznych klastrów i stworzenie wspierającej je platformy informacyjno-konsultingowej zakłada między innymi projekt EuRegioNet, realizowany przez Lubuską Organizację Pracodawców przy współudziale polskich i niemieckich partnerów. Zainauguruje go zaplanowana na 29 czerwca br. I Międzynarodowa Konferencja „EUROPA W SIECI”.  EuRegioNet to projekt wyjątkowy?

– Tak, bo to pierwsze w historii wspólne projektowe przedsięwzięcie dla północy i południa Lubuskiego oraz północnej i południowej Brandenburgii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonają wspólnie panowie: Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Harald Altekrüger, starosta powiatu Szprewa-Nysa, prezydent Euroregionu Spree-Neiße-Bober.  Moderatorem pierwszej części konferencji będzie Ryszard Barański, Honorowy prezes Zarządu LOP.
W programie bardzo interesujące wystąpienia polskich i niemieckich naukowców oraz praktyków gospodarczych poświęcone głównie tematyce klastrowej oraz tworzeniu sieci powiązań gospodarczych. W południe rozpocznie się polsko-niemiecki panel dyskusyjny z udziałem znamienitych gości, wokół takich tematów jak: zwalczanie roślin inwazyjnych w praktyce czy cywilne wykorzystanie bezzałogowych systemów latających oraz innowacyjnego zarządzania gospodarką w sieciach. Są to m.in.: Andrzej Graczykowski, Dariusz Mukomilow, Jan Pastwa, Dr. Christina Eisenberg, Sylvo Pohl i Anna Wróbel. Moderatorem tej części ze strony polskiej będzie dr Agnieszka Wala, adiunkt Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, a ze strony niemieckiej – Andreas Oppermann, kierownik redakcji Studio Frankfurt (Oder) des rbb Online. Podsumowania konferencji dokona przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryk Maciej Woźniak.

Pracodawco skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Szanowni Pracodawcy, zachęcamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez firmę SEKA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. Zapisy zainteresowanych firm ruszają 12 czerwca.

 

SEKA została wytypowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Gorzów w trybie zapytania ofertowego do realizacji następujących szkoleń:

1) okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
2) Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
3) Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w procesie pracy – rodzaje i sposoby przeciwdziałania negatywnemu wpływowi na stan zdrowia pracownika.
4) Wypadki przy pracy  – problemy w dochodzeniu powypadkowym
5) okresowe bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty
6) Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i interesantom

Szkolenia prowadzone będą w Gorzowie i Zielonej Górze. Kierowane są do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób przez nich zatrudnionych, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z sektorów:

 • przetwórstwo przemysłowe
 • handel
 • naprawa pojazdów samochodowych
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • budownictwo
 • transport i gospodarka magazynowa
 • edukacja

Informacje na temat prowadzonych przez firmę SEKA szkoleń oraz zapisy (od 12 czerwca) pod numerem tel. 95 737 46 20.

 

Warto podać rękę

IMG_3549

 

 

 

27 kwietnia odbyło się kolejne, tematyczne spotkanie Zarządu LOP poświęcone ważnym dla środowiska przedsiębiorców kwestiom. Tym razem rozmawiano o ekonomii społecznej. Gościem spotkania był Jan Koniarek, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój”.

 

Jan Koniarek podkreślił, że zarówno LOP, jak i Stowarzyszenie „Rozwój”, realizują hasło – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Dlatego jest szansa nawiązania współpracy. Przykładem takiego właśnie współdziałania jest projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowany w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie oraz Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”.

Głównym celem LOWES jest walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie miejsc pracy osobom po wyjściu z zakładów karnych, przed 30 rokiem życia, długotrwale bezrobotnym czy z grupy 50+. Ośrodek oferuje wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i spółdzielniach socjalnych. Taka forma zatrudnienia obniża bezrobocie, posiada też bardzo ważny wymiar społeczny. Osoby po przejściach mogą np. jako podwykonawcy wykonywać prace na rzecz przedsiębiorstw leśnych czy budowlanych.

Przewodniczący Henryk Maciej Woźniak zaznaczył, że lubuscy przedsiębiorcy mają wielkie serca, które od lat LOP nagradza statuetkami Lubuski Przyjazny Pracodawca. Zaproponował Stowarzyszeniu „Rozwój” przystąpienie do organizacji, bo widzi pole do współpracy przy realizacji wspólnych projektów. Pracodawcy coraz bardziej będą bowiem cierpieć z powodu wyczerpywania się rezerw pracy, zaś aktywizacja osób wykluczonych jest szansą na rozwiązanie problemu.

Włącz bezpieczeństwo

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Oddział Lubuski w Zielonej Górze

ZAPRASZAJĄ

na konferencję „WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO”

i galę wręczenia Nagród „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”

28 kwietnia 2017 r.

Aula nr 302 Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ,

Prof. Szafrana 2, Zielona Góra

W programie:

10:00 – 10:10 Otwarcie spotkania – Franciszek Grześkowiak, Okręgowy Inspektor Pracy;

10:10 – 12:00 Wystąpienia:

 1. Włącz bezpieczeństwo – Roman Burghardt, st. inspektor pracy – specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze;
 2. Rola związku zawodowego w kształtowaniu warunków pracy – Bogusław Motowidełko, członek Rady Ochrony Pracy;
 3. Kultura bezpieczeństwa a bezpieczeństwo pracy – prof. dr hab. inż. Edward Kowal, Uniwersytet Zielonogórski;
 4. Wizytacje lekarskie miejsc pracy jako element budowania strategii bezpieczeństwa w firmie – dr Tomasz Gajewski, wojewódzki konsultant ds. medycyny pracy;
 5. Niebezpieczne urządzenia i nieszczęśliwe wypadki podczas eksploatacji urządzeń technicznych – Jan Głośnicki, kierownik Działu UTB Urzędu Dozoru Technicznego w Zielonej Górze;
 6. Problematyka chorób zawodowych w Lubuskiem – Sylwia Rosiak, Renata Gralak, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.;
 7. Jak za pomocą nowoczesnych technologii poprawić bezpieczeństwo na budowach? – Łukasz Bober, kierownik projektu, Firma M&J Modern Construction Żary;

12:00– 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 13:30 Gala wręczenia Nagród „Laur Bezpieczeństwa”

zając

Ciepłych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i prywatnym.

życzy

Zarząd i pracownicy

Lubuskiej Organizacji Pracodawców

Rusza Lubuski Lider Biznesu

 

Logo LUBUSKIEGO LIDERA BIZNESU

 

 

 

 

Rusza IX edycja Lubuskiego Lidera Biznesu 2017, największego w regionie konkursu promującego firmy województwa lubuskiego.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych w rywalizacji mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które mają w Lubuskiem swoją siedzibę lub są członkiem lubuskich organizacji gospodarczych. Podstawowym warunkiem udziału w konkursie jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 2 lata oraz brak zaległości wobec organów skarbowych i ZUS.

Nabór wniosków trwa od 6 kwietnia do 30 czerwca.

Nominowani w każdej z kategorii zostaną wyłonieni przez Kapitułę w pierwszej połowie sierpnia, natomiast laureatów poznamy 25 września podczas Gali finałowej w Pałacu Książęcym w Żaganiu.

Firmy biorące udział w konkursie będą klasyfikowane w 4 kategoriach:

 • przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające do 9 pracowników)
 • przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 10 do 49 pracowników)
 • przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50 do 249 pracowników)
 • przedsiębiorstwa duże (zatrudniające od 250 pracowników)

Firmy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu i pozytywnie zweryfikowane otrzymują Certyfikat Laureata Konkursu. W każdej z kategorii firm, przyznane zostaną trzy statuetki „Lubuski Lider Biznesu” oraz jedna statuetka „Lubuski Lider Innowacji”. Otrzymują je firmy, które uzyskają najwyższą ocenę Kapituły. Ponadto Kapituła przyzna wyróżnienia dla firm w kategoriach „Firma przyjazna młodym” oraz „Debiut Roku”.

Prezydenci Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry postanowili dofinansować wpisowe dla 20 pierwszych mikroprzedsiębiorstw, które dostarczą komplet materiałów zgłoszeniowych do konkursu. Oznacza to, że firmy te za udział w konkursie zapłacą jedynie 100 zł.

Regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe do konkursu dostępne na:

http://www.ziph.pl/pl/strona/2/menu/76/dokumenty-zgloszeniowe.html

 

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać pocztą na adres:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

 1. Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informacja telefoniczna:

Marzena Młynarczyk

T: +48 95 739 03 12

E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl

Rozmowy o drogach

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

30 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie zarządu LOP poświęcone ważnym dla środowiska gospodarczego kwestiom. Tym razem dyskutowano o inwestycjach na drogach krajowych regionu gorzowskiego.

 

Gościem spotkania był dyrektor zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Langer. Na początek poruszono kwestię opóźnień z oddaniem drugiej jezdni zachodniej obwodnicy Gorzowa, czyli połączenia odcinka ekspresowej drogi S-3 Szczecin-Gorzów z odcinkiem S-3 Gorzów – Międzyrzecz. Wiceprzewodniczący Krzysztof Częstochowski chciał wiedzieć czy inwestycja zostanie zakończona jeszcze przed wakacjami i jak będzie wyglądał zjazd z S-3 w krajówkę 22.

Dyrektor Langer poinformował, że na początek oddane będą trzy węzły drogowe, by najpierw odblokować Gorzów. A dopiero w następnej kolejności ciąg główny S-3. Konkretnego terminu sfinalizowania zadania jednak nie podał, ale może nastąpi to jeszcze przed zimą. Dyrektor Langer zaznaczył, że sprawa jest skomplikowana. Na opóźnienia złożyło się bowiem kilka elementów: problemy techniczne, opieszałość wykonawcy, kwestie nadzoru autorskiego oraz problem z rozliczeniem

Przewodniczący Henryk Maciej Woźniak zauważył, że węzeł południowy nie jest optymalny. Szef GDDKiA przyznał, że popełniono trochę błędów w założeniach, z których teraz nie można się wycofać. Jeśli po oddaniu węzeł nie będzie dobrze funkcjonować rozważy się jednak dalsze udogodnienia.

Tadeusz Jacek poruszył temat obwodnicy Słubic. Chciał wiedzieć, czy zjazd z A-2 w kierunku Słubic był w planach, bo przy weekendowym napływie Niemców na bazar miasto jest zakorkowane. Zdaniem Krzysztofa Kielca sprawę załatwiłaby budowa wiaduktu. Jego koszt nie byłby duży, a Słubice by odetchnęły.

Pytano też co z obwodnicą Kostrzyna. Dyrektor Langer przyznał, że Kostrzyn jest miejscem trudnym do skomunikowania. Zdradził jednak, że na obwodnicę ma nowy, zupełnie inny niż wszyscy myśleli pomysł, ale na razie nie chce o tym mówić. Przyznał, że rozwiązanie to idzie trochę na skróty, ale będzie wizytówką na wjeździe do Polski.

 

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku organizowanego przez Fundację Microfinance Centre przy merytorycznym wsparciu Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości oraz dzięki finansowemu wsparciu Citi Foundation.

Nagroda przyznawana jest od 2005 roku. W tegorocznej edycji głównym kryterium oceny firm będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój, w szczególności nakierowanie na rozwój i wprowadzanie nowych produktów i usług, przy jednoczesnej odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej i postawie proekologicznej.

W ramach konkursu przyznawana jest nagroda główna tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku oraz nagrody w trzech kategoriach, w zależności od czasu funkcjonowania firmy:

 • najmłodsze przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się w kategorii START,
 • firmy „wieku średniego” w kategorii PROGRES,
 • a najstarsze w kategorii

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyznaje również nagrodę w dwóch kategoriach specjalnych:

 • MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców poniżej 30. roku życia
 • KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI, dla przedsiębiorczych kobiet

Kandydatury można zgłaszać do 2 kwietnia 2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie organizatora  https://www.mikroprzedsiebiorca-roku.pl/

Regulamin konkursu na https://www.mikroprzedsiebiorca-roku.pl/rules.html

 

Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku

Szanowni PRACODAWCY

zachęcamy do udziału w

Ogólnopolskim Konkursie SIMP na

„Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku”

Dziesiąta edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2016 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

 • prace naukowo-badawcze,
 • prace wdrożone w przemyśle,
 • prace wdrożone w rolnictwie i gospodarce żywnościowej,
 • prace uczniów średnich szkół technicznych.

Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

 • konstrukcji wyrobów,
 • technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
 • ochrony środowiska,
 • poprawy warunków BHP.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

 • etap I przez Zarządy Oddziałów SIMP,
 • etap II przez Zarząd Główny SIMP.

Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 31 marca 2017 r.

 

(link do strony internetowej konkursu: http://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-osiagniecie-techniczne-roku/)

Refundacja wynagrodzeń za przygotowanie młodocianych

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia

10 marca 2017 roku, pod poz. 606 opublikowana została Uchwała Nr XXVIII/421/17 z dnia

6 marca 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia wykazu zawodów, w których

za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.

Powyższa uchwała jest dostępna na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2017/606/

Szczegółowych informacji dotyczących refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników udziela

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze www.lubuska.ohp.pl