Monthly Archives: Czerwiec 2017

Konferencja inaugurująca projekt EuRegioNet

loga projektowe EuRegioNet

pobrane

Ponad stu przedstawicieli polsko-niemieckich firm, samorządów i instytucji około biznesowych wzięło udział  w I Międzynarodowej Konferencji „EUROPA W SIECI” zorganizowanej przez Lubuską Organizację Pracodawców w Centrum PINTAL w  Gorzowie. Wydarzenie to zainaugurowało projekt EuRegioNet, realizowany przez LOP z trzema polskimi i niemieckimi partnerami.

 

Uczestników konferencji powitali: kierownik projektu Józef T. Finster oraz przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak, a uroczystego otwarcia dokonał Czesław Fiedorowicz, prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz Harald Altekrüger, starosta powiatu Szprewa-Nysa, prezydent Euroregionu Spree-Neiße-Bober. Następnie Gunnar Pajer, menadżer projektu ze strony Centrum Innowacji i Biznesu we Frankfurcie nad Odrą wręczył Certyfikaty Powołania członkom Rady Projektu „EuRegioNet”. Ze strony LOP znalazł się w niej Henryk Maciej Woźniak oraz Honorowy Prezes Zarządu LOP Ryszard Barański, który był także moderatorem konferencji.

Podczas konferencji wielokrotnie powtarzano, że głównym celem projektu jest stworzenie transgranicznej platformy wspierającej istniejące lub tworzące się klastry. Klastrom poświęcone były także wystąpienia polskich pracowników naukowych: dr Katarzyny Cheby z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr inż. Mai Kiba-Janiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na temat roli projektu EuRegioNet we wzmacnianiu sieci gospodarczych i społecznych w Europie mówił natomiast Gunnar Pajer, a o funkcjonowaniu klastrów w Brandenburgii doktor Peter Eulenhöfer.  To bardzo ważna kwestia ponieważ w ramach projektu między innymi powstać mają dwa klastry. Do utworzenia Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych przymierza się LOP, a na południu województwa powstać ma Klaster Turystyki Historycznej.

W drugiej części konferencji odbył się polsko-niemiecki panel dyskusyjny, prowadzony przez dr Agnieszkę Walę z Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Andreasa Oppermana, redaktora Studia rbb Online z Frankfurtu nad Odrą. Na pytania moderatorów odpowiadali natomiast: Andrzej Graczykowski, prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego, Dariusz Mukomilow, prezes firmy SINUS POLSKA, Jan Pastwa, inicjator Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych i prezes Fundacji „Palący Problem- Heracleum”, doktor Christina Eisenberg z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg , Sylvo Pohl z Jupe&Pohl oraz Anna Wróbel reprezentująca Szpital Naemi-Wilke-Stift w Guben.

Dziękując wszystkim za tak liczne przybycie oraz owocną debatę podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak.

Projekt EuRegioNet nr 85011249 realizowany jest z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zachęcamy również do zapoznania się z telewizyjnymi i prasowymi relacjami na temat konferencji:

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2017-06-29/tworzenie-polsko-niemieckich-sieci-powiazan-gospodarczych-18869.html

oraz  http://tvgorzow.pl/2017/06/29/europa-w-sieci/

logo21

Galeria zdjęć: http://imgur.com/a/LKmGD

Konferencja otwierająca projekt i sprawozdawcze zebranie ogólne

29 czerwca 2017 r. w Centrum PINTAL przy ul. Walczaka 111 w Gorzowie odbędzie się  I Międzynarodowa Konferencja Inaugurująca Projekt EuRegioNet „EUROPA W SIECI” połączona z XXVI Sprawozdawczym Zebraniem Ogólnym Członków LOP.

 

Program oraz prelegentów przedstawia Józef Teofil Finster, pełnomocnik Zarządu LOP ds. projektów w rozmowie poniżej pt. „Ne tylko klastry” oraz w publikacji pt. „Lubuska Organizacja Pracodawców tworzy nie tylko klastry” zamieszczonej w miesięczniku oraz na portalu „Echa Gorzowa”

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2017-06-22/lubuska-organizacja-pracodawcow-tworzy-nie-tylko-klastry-18790.html

 

Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców

zaprasza
na XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków
w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

Zgromadzenie odbędzie się w Centrum PINTAL w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 111

                                                                               

Tegoroczne Zebranie Ogólne będzie połączone z konferencją inaugurującą

trzyletni transgraniczny projekt, którego inicjatorem jest LOP.

Udział członków w Zebraniu ma charakter obowiązkowy.

 

 Część 1. w godz. 10.00-14.00   Sala bankietowa        

                                    „Europa w sieci ” – konferencja inaugurująca projekt „EuRegioNet”

                                      Polsko – niemiecka konferencja poświęcona współpracy transgranicznej  Lubuskie – Brandenburgia.

 

godz. 11.45-12.00       Przerwa kawowa wraz ze spotkaniem kuluarowym.

 

Część 2. w godz. 12.00-14.00   Sala konferencyjna

Otwarcie Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LOP.

Wybór prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego,  Sekretarza).

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.

Wybory członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r.

Program działania Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na 2017 r.

Dyskusja.

Głosowanie projektów uchwał.

Zamknięcie XXVI SZO Członków LOP.

 

Godz. 14.00       Lunch – rozmowy biznesowe.

 

 

 

Komplet materiałów sprawozdawczych dostępny jest na stronie internetowej Lubuskiej Organizacji Pracodawców (www.lp.wsb.gorzow.pl ) w zakładce DZIAŁALNOŚĆ /Sprawozdanie z działalności.

 

Nie tylko klastry

 

Rozmowa z Józefem Teofilem Finsterem, pełnomocnikiem Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców do spraw projektów.

 

LOP od nowego roku realizuje kilka projektów finansowanych ze środków unijnych wspierających przedsiębiorców i nie tylko. Jakie to projekty?

–  Od 1 stycznia jesteśmy w projekcie Zawodowcy działanie 8.4.2 Doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach ZIT Gorzów, realizowanym przez konsorcjum w skład którego wchodzi: Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i Profi Biznes. Umowę  uroczyście podpisał 6 czerwca 2016 r. prezydent Miasta Gorzowa Jacek Wójcicki i dyrektor Izby Stanisław Owczarek. Projekt przewiduje organizację  staży i praktyk dla 228 uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie. W skrócie to miesięczne staże i praktyki realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia u pracodawców, którzy są m.in. członkami Lubuskiej Organizacji Pracodawców. W ramach projektu uczniowie otrzymają  wynagrodzenie w wysokości 1500 złotych. Projekt będzie realizowany w 11 miejskich szkołach kształcących w zawodzie i jednej szkole Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Lubuska Organizacja Pracodawców i partnerzy są pierwszymi, którym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Poczdamie zatwierdzono transgraniczny projekt  wspierający gospodarkę na pograniczu. Czym się ten projekt wyróżnia?

– Przyjęty został jako jeden z pierwszych projekt EuRegioNet nr 85011249 z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie. Projekt EuRegioNet (Euro Regional Network) – Euroregionalna sieć na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz umiędzynarodowienia klastrów i inicjatyw sieciowych w euroregionach: „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr” jest już realizowany od
1 kwietnia 2017 r. i zakończy się 31 marca 2020 r.

Projekt jest realizowany przez Lubuską Organizację Pracodawców wraz z Centrum Biznesu i Innowacji/ Business and Innovation Centre  Frankfurt( Oder) GmbH, CIT Centrum Innowacji i Technologii GmbH w Forst (Centrum für Innovation und Technologie GmbH) i Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie.

Celem projektu jest stworzenie  platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów. Obok sieci i klastrów odbiorcami działań projektowych będą także: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze jak BTU Cottbus-Senftenberg, szkoły wyższe w Gorzowie i Zielonej Górze, Uniwersytet Europejski Viadrina, IHP Frankfurt (Oder) itd., noszące się z zamiarem stworzenia sieci klastrów lub mające do tego potencjał.

Grupy docelowe EuRegioNet stanowią również wspierające pracę regionalnych klastrów oraz ich sieci – instytucje państwowe i administracja regionalna, a także podmioty otoczenia biznesu takie jak: izby, związki przedsiębiorców, instytucje wspierania gospodarki, narodowe i europejskie sieci.

 

Kim są projektowi partnerzy?

– Ze strony niemieckiej są to bardzo doświadczone firmy z Brandenburgii. BIC F/O GmbH to Park Technologiczny miasta Frankfurt, który towarzyszy młodym przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności gospodarczej od momentu powstania pomysłu aż do sukcesywnego startu firmy. Natomiast CIT GmbH
to Centrum Innowacji i Technologii z Forst, które zostało założone w 1993 roku jako spółka powiatu Szprewa-Nysa z zadaniem tradycyjnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Partnerem polskim jest Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, wspierający samorządy, szkoły i inne instytucje z południowej części województwa lubuskiego w rozwijaniu współpracy z partnerami niemieckimi.

Powołanie dwóch transgranicznych klastrów i stworzenie wspierającej je platformy informacyjno-konsultingowej zakłada między innymi projekt EuRegioNet, realizowany przez Lubuską Organizację Pracodawców przy współudziale polskich i niemieckich partnerów. Zainauguruje go zaplanowana na 29 czerwca br. I Międzynarodowa Konferencja „EUROPA W SIECI”.  EuRegioNet to projekt wyjątkowy?

– Tak, bo to pierwsze w historii wspólne projektowe przedsięwzięcie dla północy i południa Lubuskiego oraz północnej i południowej Brandenburgii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonają wspólnie panowie: Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Harald Altekrüger, starosta powiatu Szprewa-Nysa, prezydent Euroregionu Spree-Neiße-Bober.  Moderatorem pierwszej części konferencji będzie Ryszard Barański, Honorowy prezes Zarządu LOP.
W programie bardzo interesujące wystąpienia polskich i niemieckich naukowców oraz praktyków gospodarczych poświęcone głównie tematyce klastrowej oraz tworzeniu sieci powiązań gospodarczych. W południe rozpocznie się polsko-niemiecki panel dyskusyjny z udziałem znamienitych gości, wokół takich tematów jak: zwalczanie roślin inwazyjnych w praktyce czy cywilne wykorzystanie bezzałogowych systemów latających oraz innowacyjnego zarządzania gospodarką w sieciach. Są to m.in.: Andrzej Graczykowski, Dariusz Mukomilow, Jan Pastwa, Dr. Christina Eisenberg, Sylvo Pohl i Anna Wróbel. Moderatorem tej części ze strony polskiej będzie dr Agnieszka Wala, adiunkt Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, a ze strony niemieckiej – Andreas Oppermann, kierownik redakcji Studio Frankfurt (Oder) des rbb Online. Podsumowania konferencji dokona przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryk Maciej Woźniak.