Działalność

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOSCI ZARZĄDU LUBUSKIEJ ORGANIZACJI

PRACODAWCÓW W GORZOWIE WLKP.

W 2015 R.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Jest to już 25 sprawozdanie z działalności Lubuskiej Organizacji Pracodawców. I z przykrością muszę stwierdzić, że wiele spraw poruszonych w przeszłości jest nadal aktualnych. Ile razy można mówić o tym samym, wyliczać te same problemy, pokazywać rosnące negatywne statystyki?  Po prostu  – do skutku. Dlatego składając dziś sprawozdanie z działalności LOP za 2015 rok chcemy przypomnieć jakie działania prowadziliśmy, co się udało, a co nie.

Można powiedzieć, że zawsze kierowaliśmy się i kierujemy zasadą „Zwiększą się wpływy podatkowe, zmaleje bezrobocie itd.”. Tylko trzeba wreszcie usunąć szkodliwy biurokratyzm i zmienić podejście administracji oraz władz publicznych do przedsiębiorców. Ponieważ to ich działalność stanowi główny motor wzrostu gospodarczego.

Należy stworzyć klimat sprzyjający rozwojowi polskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie przewidywalności i stabilności warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Władze publiczne nie powinny bać się kontaktu z biznesem. Trzymanie środowisk przedsiębiorców na dystans tylko z powodu strachu przed możliwymi oskarżeniami o utrzymywanie z nimi „niejasnych relacji” nie jest uzasadnione. Dialog powinien być prowadzony w oparciu o jasne i przejrzyste zasady. Brak takich kontaktów był i jest przyczyną niezrozumienia potrzeb oraz uwarunkowań funkcjonowania polskiej gospodarki, co skutkuje później niewłaściwymi decyzjami. W tym kontekście LOP
z zadowoleniem przyjął fakt wznowienia działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przy Marszałku Województwa Lubuskiego.

Aby stworzyć klimat sprzyjający stabilnemu rozwojowi polskich przedsiębiorstw potrzebna jest przede wszystkim przewidywalność przyszłych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszelkie istotne zamierzenia legislacyjne powinny być komunikowane
w sposób jasny, spójny i z odpowiednim wyprzedzeniem. Tak aby biznes mógł się dostosować do nowych okoliczności. Jako LOP wielokrotnie opiniowaliśmy stanowiska Pracodawców RP, których jesteśmy członkiem, w różnych sprawach związanych ze stanowieniem prawa.

Organizacja nasza działa jednak głównie lokalnie. I to tu gdzie działają nasi członkowie staraliśmy się reprezentować ich interesy i tworzyć odpowiedni klimat dla biznesu. Z naszego punktu widzenia istotne jest kształtowanie pozytywnych relacji
z władzami lokalnymi i skuteczny dialog oparty na partnerstwie. Zabiegać o to powinny obie strony – zarówno MY, jak i samorząd. Kwestią kluczową, której obie strony muszą być świadome, jest fakt, że biznes i samorząd mają wspólny interes.

Przedstawiciele biznesu powinni się zastanowić co mogą zrobić, by region,
w którym działają funkcjonował jak najlepiej. Natomiast lokalne władze powinny myśleć o tym, co mogą zrobić, aby biznes w ich społeczności dynamicznie się rozwijał. Dobre stosunki biznesu i władzy samorządowej prowadzą bowiem do umocnienia więzi
z regionem i zapobiegają odpływowi inwestorów.

Relacje te LOP stara się utrzymywać na najlepszym poziomie. Uczestniczyć
w pracach zarówno na szczeblu województwa i miasta w opiniowaniu oraz   konsultowaniu planów rozwoju.

Istotnym obszarem działalności LOP było opiniowanie rozwiązań związanych z prawem zamówień publicznych. 20.01.2016 opublikowano projekt znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych. Konieczność nowej regulacji wynika z obowiązku implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej, a termin na wdrożenie nowych rozwiązań to 18.04.2016.

Projekt przedstawiony przez rząd przyjmuje rozwiązanie wymuszone przez prawo unijne, ale zawiera również rozwiązanie fakultatywne. Niektóre z nich wywołują kontrowersje. Klauzule społeczne oraz zamówienia udzielane podmiotom zależnym
z pominięciem procedur przetargowych (tzw. zamówienia in-house) mogą według nas skutkować ograniczeniem konkurencyjności, wyłączając poszczególne sektory gospodarki z przetargów. Stoimy na stanowisku, że:

 • Należy ograniczyć wpływ kryterium najniższej ceny na wybór wykonawcy. Istotne jest efektywne wprowadzenie kryteriów oceny ofert dotyczących jakości przedmiotu zamówienia.
 • Należy poprawić bilans międzynarodowy w zamówieniach publicznych. Większy odsetek zamówień publicznych powinien być realizowany przez polskie firmy.
 • Ryzyko kontraktowe powinno być równomiernie rozłożone pomiędzy strony umowy o zamówienie publiczne. Zamawiający nie powinni wykorzystywać swojej silnej pozycji do narzucania wykonawcom nadmiernie uciążliwych warunków kontraktowych.
 • Przepisy prawa zamówień publicznych oraz dokumenty przetargowe (np. SIWZ, umowy) powinny być sformułowane prostym językiem.

 

Jako LOP zwracaliśmy decydentom uwagę, że brak odpowiednich instrumentów prawnych do walki z oszustami podatku VAT doprowadził w Polsce do sytuacji, w której do odpowiedzialności zazwyczaj nie są pociągani organizatorzy procederu, lecz nieświadomie uwikłani w tzw. klauzule podatkową przedsiębiorcy.

Niestety organy administracji skarbowej, nie radząc sobie ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej, skoncentrowały swoje działania na tych właśnie podmiotach, które realnie prowadzą działalność i stale funkcjonują na rynku. Brak sukcesów w walce z przestępcami spowodował, że uszczuplenia w budżecie państwa rekompensowane są kosztem tych przedsiębiorców, którzy są na miejscu, przed nikim się nie ukrywają i dysponują odpowiednim majątkiem

Według nas:

 • Niezbędne są jak najszybsze zmiany w prawie podatkowym oraz
  w administracji skarbowej, które zapewnią instrumenty prawne do skutecznej walki z oszustwami i nadużyciami, a także zmobilizują właściwe organy do stosowania takich rozwiązań, które nie będą godziły w uczciwych podatników.
 • Konieczne są działania legislacyjne, które przyczyniłyby się do znacznego ograniczenia rozmiaru luki podatkowej w VAT – np. wprowadzenie systemu podzielonej płatności bądź wprowadzenie centralnego rejestru faktur.

 

Jednym z coraz bardziej odczuwalnych problemów naszych członków jest niedobór pracowników. Wśród podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy należy wymienić:

 • ograniczenia formalno-prawne związane z zatrudnianiem pracowników;
 • braki kompetencyjne pracowników i trudności w ich rekrutacji;
 • niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.

 

Pracodawcy potrzebują maksymalnej elastyczności w kwestiach formalno-prawnych związanych z polityką zatrudniania pracowników. Bardzo ważne są elastyczne formy zatrudnienia. Form takich nie da się uniknąć, a analiza światowych trendów w tym obszarze każe stwierdzić, że będziemy obserwować tendencję wzrostową elastycznych form zatrudnienia. W naszej opinii  próby ograniczania elastycznych form zatrudnienia mogą przynieść rezultaty negatywne, doprowadzając do rozrostu szarej strefy i wzrostu bezrobocia.

Problemów w zakresie rekrutacji częściej doświadczali mniejsi pracodawcy. Jeśli zaś chodzi o zawody, w których istniały największe problemy rekrutacyjne, to były to: robotnik wykwalifikowany, operator maszyn i urządzeń, kierowca, sprzedawca
i pracownik usług oraz specjaliści i personel średniego szczebla.

Proces rekrutacji utrudniają jednak też sami pracodawcy, tworząc oferty pracy zawierające warunki trudne – czy wręcz niemożliwe – do spełnienia przez kandydatów, np. oczekując kilkuletniego doświadczenia zawodowego od osób młodych, kończących studia.

Zaradzenie tym problemom możliwe będzie jeżeli:

 • zwiększymy swobodę dla pracodawców w zakresie polityki zatrudnienia, zwłaszcza w stosowaniu elastycznych form zatrudnienia.
 • zmienimy system edukacji uwzględniając zapotrzebowanie na rynku pracy – przede wszystkim odbudowując szkolnictwo zawodowe.
 • będzie ściślejsza współpraca między nauką a biznesem, tak aby odpowiadać na rzeczywiste zapotrzebowanie na zmieniającym się rynku pracy.

 

Polski system podatkowy przysparza przedsiębiorcom wielu problemów. Największe to obszerność prawa podatkowego, niejasność przepisów oraz duże ryzyko sporu z organami skarbowymi. Jednym z najbardziej uciążliwych przejawów biurokracji jest obowiązek prawidłowego naliczania podatków. Według obliczeń Grant Thornton, na koniec 2015 r. na polski system podatkowy składało się 11 kluczowych ustaw podatkowych oraz 260 rozporządzeń Ministra Finansów. Wspomniane ustawy składały się z 1514 stron, a rozporządzenia z 4297 stron maszynopisu. Oznacza to, że przedsiębiorca, który chce przestrzegać przepisów podatkowych, musi znać przepisy zawarte na 5811 stronach. Jest to stos dokumentów o wysokości prawie pół metra. Jednym z najbardziej uciążliwych przejawów biurokracji jest dla firm konieczność sprawozdawania się przed urzędami. Nawet drobne firmy muszą wysyłać czasem setki formularzy. Dużym obciążeniem biurokratycznym polskich przedsiębiorców jest nie tylko znajomość obowiązujących przepisów prawnych, ale też fakt, że polskie państwo zmusza firmy do ciągłego przekazywania mu wielu informacji – danych finansowych, osobowych, majątkowych czy prawnych. Liczba formularzy, oświadczeń, sprawozdań i innych druków, jakie przedsiębiorcy muszą przesyłać do urzędów, jest często tak duża, że istotnie utrudnia firmom normalne funkcjonowanie. W 2014 r. statystyczna polska firma musiała wysłać do urzędów 209 różnego rodzaju druków. Oznacza to, że przedsiębiorca lub jego pracownicy muszą średnio wysyłać do urzędu jedno pismo każdego dnia roboczego.

Potężną barierą w rozwoju polskich firm jest nadmierna produkcja przepisów prawnych. Obecnie w Polsce powstaje rocznie około 28 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw i rozporządzeń). Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który chce śledzić zmiany w prawie, powinien teoretycznie poświęcić na czytanie przepisów ponad 3,5 godziny każdego dnia roboczego.

Istotną bolączką polskich firm jest efektywność administracyjna instytucji publicznych. Długie oczekiwanie na decyzje urzędów i wyroki sądów często zmusza firmy do zamrażania procesów inwestycyjnych.

Prawie wszyscy nasi członkowie od micro po firmy duże skarżą się na uciążliwe procedury biurokratyczne. Te problemy były przez nas wielokrotnie sygnalizowane. Niestety skutek tych „sygnałów” w postaci poprawy tego stanu rzeczy jest jeszcze niedostateczny. Ale będziemy nadal pracować nad tym ażeby pracodawcy mogli mniej czasu pracy poświęcać biurokracji.

Powyższe problemy, które zasygnalizowaliśmy były między innymi przedmiotem prac Zarządu LOP w 2015 roku , który pracował w składzie:

 

– Krzysztof Częstochowski- Przewodniczący Zarządu

– Zbigniew Bekier – Wiceprzewodniczący

– Tadeusz Biczysko – Wiceprzewodniczący

– Artur Malec – Wiceprzewodniczący

– Dariusz Mukomilow – Wiceprzewodniczący

– Violetta Panasiuk-Strzyżewska – Wiceprzewodnicząca

– Zbigniew Rudowicz – Wiceprzewodniczący

– Bożena Wojtukiewicz – Wiceprzewodniczący

– Elżbieta Zdrzałka – Sekretarz Zarządu

 

Funkcje Pełnomocników Zarządu pełnili:

– Andrzej Dzierliński

– Waldemar Strychanin

– Henryk Maciej Woźniak

– Zbigniew Marcinkiewicz

– Henryk Salej

 

Komisję Rewizyjną tworzyli:

– Roman Maksymiak – Przewodniczący

– Marzena Jędrzejczyk – Członek

– Anna Zyguła – Członek

 

Wszystkie w/w osoby pełniły swoje funkcje społecznie, realizując zadania wynikające z przyjętego na początku kadencji merytorycznego podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 8 posiedzeń, których tematyka wynikała z przyjętego planu pracy Zarządu, oraz bieżących zagadnień wynikających
z aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej i występujących zjawisk na rynku pracy
w regionie, w szczególności:

 • perspektywy możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorców
  w 2015 r.,
 • oceny stanu bezpieczeństwa pracy w lubuskich zakładach pracy,
 • promowania wśród pracodawców Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu,
 • upowszechniania pozytywnych wzorców przedsiębiorczości i właściwego wizerunku pracodawców w społeczności lokalnej,
 • analizy możliwości pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracodawców i pracowników,
 • piętnowania patologicznych relacji w gospodarce,
 • współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz budowania państwa przyjaznego pracodawcom – opiniowanie projektów aktów prawnych,
 • innowacyjności gospodarki – wywierania wpływu na ośrodki decyzyjne
  w celu stworzenia skutecznego systemu innowacji we współpracy z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami.

 

W 2015r rozpoczęła działalność Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, która powstała na wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz zgodnie
z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego z 24 lipca 2015 roku. Jest to regionalna instytucja dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego powołana została zarządzeniem marszałka województwa 23 grudnia 2015 r. Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

 • prowadzenie działań na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia,
 • prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityki oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej,
 • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Powołanie tego organu w sposób istotny ułatwi dialog między pracodawcami
a organami rządowymi i samorządowymi oraz związkami zawodowymi. Wszelkie problemy mogące być rozwiązane na miejscu, lokalnie mogą być przedyskutowane przez zainteresowanych bez potrzeby odwoływania się do „centrali”, a te które wymagają szerszego spojrzenia poza regionalnego będą szybciej mogły trafić do właściwego adresata. LOP reprezentują w WRDS:

– Artur MALEC  – wiceprzewodniczący WRDS

– Krzysztof Częstochowski – członek

– Kamil Jakubowski  – członek

 

 

AKTYWNOŚĆ  SPOŁECZNA  CZŁONKÓW

 

W 2015 r. nasi przedstawiciele, reprezentując Lubuską Organizację Pracodawców aktywnie działali w następujących gremiach:

 • Krzysztof Częstochowski
 • Wiceprezydent Pracodawców RP,
 • członek Społecznej Rady przy Prezydencie Pracodawców RP,
 • członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Lubuskiego 2014-2020,
 • członek Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego.
 • Ryszard Barański – z rekomendacji LOP – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
 • Zbigniew Marcinkiewicz – reprezentował LOP:
  • w Lubuskiej Radzie Innowacji,
  • w Konwencie Przewodniczących Pracodawców RP,
  • w kapitule nagrody ZIP-H: Lider Biznesu
  • w Polsko – Niemieckiej Fundacji Wspierania Kadr Gospodarki.
 • Henryk Maciej Woźniak – reprezentował LOP jako członek Lubuskiej Rady Wojewódzkiej Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Violetta Panasiuk – Strzyżewska – przedstawiciel LOP w Polsko – Niemieckiej Fundacji Wspierania Kadr Gospodarki,
 • Dorota Siedziniewska – reprezentowała LOP jako członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Zielonej Górze oraz Naczelnej Radzie Rynku Pracy w Warszawie,
 • Zbigniew Rudowicz – członek Komisji Gospodarki Euroregionu ProEuropa Viadrina,
 • Danuta Janicka – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gorzowie Wlkp.,
 • Dariusz Mukomilow – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Międzyrzeczu,
 • Jan Witko – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Strzelcach Kraj.,
 • Andrzej Dzierliński – członek Rady Biznesu przy Wyższej Szkole Biznesu,
 • Danuta Janicka, Jan Klewin – członkowie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
  w Gorzowie Wlkp.
 • Kamil Jakubowski – koordynator LOP ds. Służby Zdrowia

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ INTEGRACYJNA

 

Jak co roku, również w 2015 r. odbyło się Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie członków LOP z udziałem zaproszonych gości, którzy w formie seminaryjnej zreferowali interesujące środowisko pracodawców zagadnienia:

W Spotkaniu udział wzięło ok. 120 szefów firm zrzeszonych w Lubuskiej Organizacji Pracodawców, reprezentantów izb gospodarczych i innych organizacji okołobiznesowych.

Ustanowiona przez Zarząd LOP w 2014 roku Coroczna Nagroda Lubuskiej Organizacji Pracodawców „Przyjazny Pracodawca Lubuski” zaczyna być coraz bardziej popularna i uznawana w środowisku pracodawców. Laureatami nagrody w 2015r były:

 

Kategoria – firmy małe:

statuetka – KSSSE w Kostrzynie n/ O;

wyróżnienia – Piekarnia Różycki z Baczyny

– PUH Sanitex Jan i Elżbieta Zdrzałka w Gorzowie Wlkp.

­ – POM Sakon ze Strzelec Krajeńskich

 

Kategoria – firmy średnie:

statuetka – PUP Gotech Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

wyróżnienia  – Inco Sp. z o.o. w Wawrowie

– Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

Kategoria – firmy duże:

statuetka – Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.;

wyróżnienia – Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

– Spartherm Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

– Holding – Zremb Gorzów S.A. w Gorzowie Wlkp.

 

Grupa pracodawców, szczególnie zasłużona dla rozwoju ruchu pracodawczego w regionie, na wniosek Zarządu została wyróżniona odznaczeniami państwowymi.

Na koniec, Zarząd kieruje serdeczne słowa podziękowania pod adresem wszystkich członków naszej Organizacji, którzy angażując bezinteresownie swój czas podejmowali działania w różnych przedsięwzięciach na rzecz środowiska pracodawców,
w taki sposób by działalność naszego Związku mogła się rozwijać.

To bardzo wiele dla nas znaczy. Udowodniliście, że profesjonalizm, odpowiedzialność, partnerstwo, kreatywność w działaniu to elementy bardzo bliskie dla całego naszego środowiska.

STAN ORGANIZACYJNY LOP

 

Nasz Związek jest organizacją non profit, utrzymującą się z regularnie opłacanych składek członkowskich. Obraz naszej Organizacji jest lustrzanym odbiciem gospodarki w naszym regionie. Nie wszyscy członkowie zrzeszeni w LOP radzili sobie
z dyscypliną opłacania składek członkowskich, z różnych względów.

Nasza organizacja z dn. 01.07.2015r zmieniła swój status w Pracodawcach RP
z członka zwyczajnego na członka wspierającego.

 

Struktura organizacyjna członków LP przedstawia się następująco:

 1. Struktura członków LP wg wielkości zatrudnienia:

– zakłady pracy duże ( powyżej 250 pracowników )                              –     8

– firmy średnie ( od 50 do 249 pracowników )                                       –   36

– firmy małe ( od 10 do 49 pracowników )                                            –   47

– mikroprzedsiębiorstwa (od 1 do 9 pracowników)                               –   44

 

 1. Struktura członków LP wg lokalizacji:

– miasto Gorzów Wlkp.                                                                          –   70

– powiat gorzowski                                                                                 –   10

– powiat choszczeński                                                                             –    1

– powiat międzyrzecki                                                                             –   15

– powiat myśliborski                                                                               –    4

– powiat słubicki                                                                                     –    4

– powiat strzelecko-drezdenecki                                                            –  20

– powiat gryfiński                                                                                    –    1

– powiat świebodziński                                                                            –    3

– woj. wielkopolskie                                                                                –     4

– woj. kujawsko – pomorskie                                                                  –    2

– woj. małopolskie                                                                                    –   1

 

 1. Struktura członków – branżowa :

– przemysł                                                                                              –   19

– przemysł drzewny                                                                                –    3

– przemysł metalowy                                                                              –   15

– budownictwo                                                                                       –    9

– handel i usługi                                                                                      –   77

– inne                                                                                                      –   12

 

Oczekiwaną przez środowisko pracodawców płaszczyzną działań powinna być stała współpraca z parlamentarzystami. W 2015 r. spośród parlamentarzystów lubuskich, owocną współpracę Zarząd  prowadził z Panią Poseł Krystyną Sibińską, oraz z Panią Elżbietą Rafalską utrzymującymi z naszym Związkiem stały kontakt roboczy, skutecznie reprezentującymi nasze środowisko, prezentując nasze stanowiska w komisjach
i podkomisjach sejmowych. Za co kierujemy pod ich adresem nasze serdeczne podziękowanie.

Pomimo zawieszenia oficjalnego dialogu społecznego w ramach Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych na szczeblu centralnym, a w konsekwencji zaniechania funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Zarząd utrzymywał codzienne kontakty robocze z regionalnymi strukturami związkowymi zarówno Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” jak również Radą Wojewódzką OPZZ w Zielonej Górze.

W tym miejscu chcemy naszym związkowym partnerom społecznym serdecznie podziękować, w szczególności za otwartość i partnerski stosunek przy rozwiązywaniu bieżących problemów.

 

 

 

 

WSPÓLPRACA  Z  INSTYTUCJAMI  I  ORGANIZACJAMI

OKOŁOBIZNESOWYMI.

 

Ze względu na to, że istotą działalności pracodawców i przedsiębiorców są zagadnienia gospodarcze, Zarząd w sposób szczególny, w swojej działalności traktował współpracę z instytucjami, których działalność jest bezpośrednio lub pośrednio związana z problematyką gospodarczą lub społeczną zmierzającą do wzmocnienia pracodawców oraz służy realizacji wspólnych interesów środowiska  gospodarki.

Przybierała ona bardzo różne formy i środki na wszystkich płaszczyznach odnoszących się do zjawisk gospodarczych regionu . Najczęściej miała ona charakter bezpośredniego uczestnictwa naszego Związku, poprzez swoich przedstawicieli
w organach tych instytucji i organizacji, podejmowanie wspólnych inicjatyw
i przedsięwzięć mających na celu załatwianie najistotniejszych problemów i spraw dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

 

 

Lubuski Sejmik Gospodarczy.

 

Lubuski Sejmik Gospodarczy funkcjonuje od 1999 r. i zrzesza on ponad 20 różnych organizacji z terenu województwa lubuskiego, m.in.: Izby Rzemieślnicze, Zrzeszenia Handlu i Usług oraz Transportu, Agencje Rozwoju Regionalnego, Izba Przemysłowo-Handlowa, Budownictwa oraz Rolnicza, Centra Biznesu oraz organizacje pracodawców. Nasz Związek jest jednym z jej współzałożycieli.

W 2015 roku funkcję Marszałka LSG do połowy roku ( przez dwa lata ) pełnił reprezentant środowiska gospodarczego z Gorzowa Wlkp. – Ryszard Barański.

Posiedzenia LSG odbywały się cyklicznie, w różnych miastach województwa, tak by zaakcentować regionalny charakter i oddziaływanie Sejmiku na rzecz jedności województwa.

Tematyka posiedzeń dotyczyła szeroko rozumianej gospodarki województwa, w szczególności:

–  inspirowania, inicjowania i podejmowania efektywnych działań na rzecz przedsiębiorczości w regionie,

–  tworzenia warunków do wyrażania opinii w sprawach  społeczno – gospodarczych,

–  promowania osiągnięć członków związków i stowarzyszeń zrzeszonych w LSG,

–  wspierania wolnej , legalnej i nieskrępowanej niczym aktywności gospodarczej.

 

 

 

Współpraca z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową ( ZIPH ).

 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. w 2015 roku tradycyjnie należała do bardzo ważnych partnerów spośród organizacji około biznesowych, z którą utrzymujemy ścisłą współpracę merytoryczną i organizacyjną, uzupełniając swoją działalność wzajemnie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa. Współpracując, my koncentrujemy się na zagadnieniach związanych ze sprawami wynikającymi ze stosunku pracy a ZIPH na sprawach gospodarczych.

Wspólnie wywieramy wpływ na władze publiczne różnych szczebli, by wspólny interes – społeczeństwa, pracodawców i rządzących – mógł być realizowany,
a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości nas wszystkich.

Ważną płaszczyzną naszej współpracy jest kształtowanie i promocja właściwego wizerunku pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i poprzez rozwój swoich firm – przyczyniających się do rozwoju regionu i realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.

 

 

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy.

 

Rok 2015 był kolejnym okresem owocnej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze oraz Oddziałem PIP
w Gorzowie Wlkp.

Utrzymujemy kontakty robocze na co dzień przy realizacji zaplanowanych działań ujętych w rocznych planach pracy oraz przedsięwzięć wynikających z codziennych zdarzeń wymagających podejmowania ad hoc określonych reakcji i zachowań.

Najważniejszą formą współpracy były wspólne seminaria i konferencje dla pracodawców dotyczące:

–  poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy,

–  przepisów dla pracowników użytkujących samochody firmowe,

– nieprawidłowości najczęściej spotykanych podczas kontroli w zakładach

pracy,

– stosowania prawa w stosunkach pracy,

– rozwiązywania umów o pracę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Ważną formą naszej współpracy jest bezpłatne poradnictwo prawne dla pracodawców.

Bardzo pozytywnie przyjętym przez pracodawców działaniem było stosowanie przez służby PIP w większym zakresie działań informacyjno – prewencyjnych, zamiast restrykcyjnych w stosunku do kontrolowanych podmiotów, co przynosi zdecydowanie większe efekty w zakresie poprawy warunków pracy niż kary.

Tradycyjnie czynnie uczestniczymy w corocznie organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy konkursach, w szczególności „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz „Bezpieczna budowa”,.

Ideą konkursów jest promowanie bezpieczeństwa oraz stałego podnoszenia przez przedsiębiorców na wyższy poziom warunków pracy. A także prowadzenie działań prewencyjnych w zakładach i na budowach, przeciwdziałających powstawaniu wypadków przy pracy.

 

 

Współdziałanie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce, której nasz Związek, od 1991 roku był jednym z pierwszych członków. Reprezentuje ponad 7500 firm zrzeszonych w regionalnych i branżowych związkach pracodawców, zatrudniających ok. 4 mln pracowników.

O potencjale Pracodawców RP stanowią wieloletnie doświadczenia i sukcesy, które zostały osiągnięte realizując swoją naczelną ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom.

Do bieżących form współpracy należało opiniowanie przez Zarząd LOP projektów nowych przepisów prawnych w sprawach dotyczących przedsiębiorców
i pracodawców oraz spraw gospodarczych.

Bardzo pomocną formą dla naszych pracodawców, wynikającą ze współpracy
z Pracodawcami RP, jest korzystanie z komentarzy ekspertów dotyczących najważniejszych kwestii gospodarczych, rządowych projektów aktów prawnych zawierających rozwiązania istotne dla pracodawców oraz doradztwa prawno-ekonomicznego.

 

 

Współpraca z Lubuskim Klastrem Metalowym

 

Tradycyjnie dobrze układała się współpraca z Lubuskim Klastrem Metalowym, z którym łączy nas nie tylko wspólny lokal. To właśnie z inicjatywy LOP powstał pierwszy w naszym województwie klaster, który integruje środowisko pracodawców z branży metalowej. Początki były trudne ale w chwili obecnej jest to liczący się w kraju klaster .Współpraca z klastrem układa się pomyślnie mamy nadzieję na dalsze wspólne projekty.

 

 

Współpraca zagraniczna.

 

Główną płaszczyzną współpracy zagranicznej były działania w ramach utworzonej w 1995 roku Polsko – Niemieckiej Fundacji Wspierania Kadr Gospodarki.

W składzie Rady Fundacji reprezentują nas:

– Zbigniew Marcinkiewicz – Pełnomocnik Zarządu LOP,

– Violetta Panasiuk – Strzyżewska – Prezes AUDIT Doradztwo Personalne
Sp. z o.o.

Natomiast członkiem Zarządu Fundacji jest nasz członek Zbigniew Staszak – Prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

 

Filozofia Fundacji jest następująca:

 • Fundacja jest partnerem polskiej i niemieckiej gospodarki,
 • potrzeby związane z kształceniem i dokształcaniem definiowane są wspólnie
  z regionalnymi organizacjami członkowskimi pracodawców,
 • ścisłe powiązanie z gospodarką umożliwia przeprowadzanie szkoleń bezpośrednio
  w przedsiębiorstwach. Do programów szkoleniowych należą również praktyki oferowane w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach,
 • poprzez ustawiczne podnoszenie kwalifikacji wszystkich partnerów gospodarczych wpływać można skutecznie na rozwój polsko-niemieckiego Nadodrza.

 

Bliskie sąsiedztwo partnerów stwarza bardzo dogodne warunki kooperacji.

 

Członkowie naszego Związku uczestniczyli w tematycznych seminariach
w zakresie kontynuacji wymiany doświadczeń, badaniu rynku pracy oraz branżowych szkoleniach.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU LOP ZA 2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2015

WYKONANIE BUDŻETU ROKU 2015

Przychody – ogółem                                                                                                                                                                                                                                                140.198,45

—————————————————————————————————————————————————

 • składki członkowskie                                                                                        118.881,10
 • organizacja imprez biznesowych                                                                      13.000,00
 • otrzymane dotacje                                                                                               5.411,97
 • odsetki od środków na rach. bankowych                                                             121,16
 • inne przychody finansowe                                                                                     -19,56
 • pozostałe przychody operacyjne                                                                        2.798,20
 • międzyokresowe                                                                                                          5,58

 

Koszty  – ogółem                                                                                                                                                                                                                                                   137.027,05

——————————————————————————————————————————————————-

w tym:

–             materiały i energia elektr.                                                                         6.047,05

–             usługi obce                                                                                                27.549,90

–             podatki i opłaty                                                                                              708,00

–             wynagrodzenia                                                                                         58.915,05

–             ubezpieczenia społeczne                                                                         11.279,53

–             podróże służbowe                                                                                      4.487,63

–             pozostałe koszty                                                                                        27.929,15

–             koszty pozostałe operacyjne                                                                             0,00

–             koszty finansowe                                                                                           110,74

 

     Wynik                                                                                                           3.171,40

——————————————————————————————————————————————————–

1/ –  z działalności LOP              

a) wpływy statutowe:

– składki członkowskie                                          118.881,10

– organizacja spotkań i szkoleń                            13.000,00

b) pozostałe przychody                                                                                     8.317,35

=   suma przychodów                                                                                        140.198,45

2/ – koszty                                     

a) działalność statutowa                                                                               136. 916,31

b) koszt finansowe                                                                                                 110,74

=  suma kosztów                                                                                             137.027,05

 

Rozliczenie wpłat środków finansowych w 2015:

 

Saldo na BO  koniec roku  (nie uregulowane)                  62.023,06

obciążenia                                                                               134.850,10

wpłaty                                                                                      136.036,50

saldo na koniec roku(nie uregulowane)                             60.836,66

 

W roku 2015 Organizacja osiągnęła przychody ogółem w wysokości 140.198,45 zł, z czego składki członkowskie stanowiły kwotę 118.881,10 zł i były wyższe w porównaniu do 2014 r. (wartość przychodów z tytułu składek w 2014 r. wyniosła 117.931,00 zł)
– o kwotę 950,10 zł.

Przychody z tytułu odpłatnie zorganizowanych imprez integracyjnych dla Członków Organizacji (spotkania biznesowe) wyniosły 13.000,00 zł i były niższe w stosunku do roku 2014 o wartość 3.045,70 zł.

Ściągalność składek członkowskich w roku 2015 była porównywalna do uzyskanej
w roku ubiegłym.

W wyniku podjętych przez Zarząd działań, między innymi stosowania monitów
i kontaktów z zarządami oraz ze służbami księgowymi w zakładach pracy, odnotowywaliśmy spływ zaległych należności członkowskich.

Zakładając konsekwentne działania w postaci kontaktów telefonicznych, korespondencji
i wezwań należy oczekiwać w dalszym ciągu poprawy ściągalności składek.

Na dodatni wynik finansowy wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki – podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia działań restrukturyzujących koszty bieżącej działalności organizacji oraz podpisanie porozumienia w listopadzie 2015 r. ze stowarzyszeniem  Pracodawcy RP. Porozumienie to zredukowało wysokość składki członkowskiej
z wysokości 2000,00 zł/m-c do kwoty 100,00 zł/m-c, z mocą obowiązywania od miesiąca lipca 2015 r.

W wyniku podjętych działań wynik finansowy poprawił się znacząco osiągając za II półrocze zysk w wysokości 26.673,72 zł, przy poniesionej stracie w wysokości -23.502,32 zł w I półroczu 2015 r.

Zarząd proponuje, aby dodatni wynik finansowy 2015 r. w wysokości 3.171,40 zł przeznaczyć  na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W 2015 r. Zarząd podejmował działania na rzecz wzmocnienia kondycji finansowej naszej Organizacji poprzez inicjatywy zmierzające do pozyskania dodatkowych środków na działalność statutową, w tym pozyskiwania w szeregi Członków nowych przedsiębiorców oraz redukcji i monitorowania kosztów. W roku następnym należy kontynuować dotychczasowe działania, by w przyszłości Organizacja osiągała dodatnie wyniki finansowe lub ewentualnie zbliżone do „0”.

 

 Sporządziła.: Alina Lasik-Zduniak, dnia 17.05.2016 r.

 

P R O G R A M

pracy Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2016 r.

 

 1. Prowadzenie aktywnej współpracy z parlamentarzystami, administracją rządową
  i samorządową na rzecz budowania państwa przyjaznego pracodawcom poprzez:
 • budowanie szacunku dla prawa,
 • piętnowanie patologicznych relacji w gospodarce,
 • reorientację polityki społecznej na aktywizację zawodowa wszystkich grup społecznych,
 • sprawne funkcjonowanie dialogu społecznego – aktywne uczestnictwo
  w Radzie Dialogu Społecznego,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień gospodarki.
  1. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie:
 • wdrażania funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2016-2020,
 • kształtowania polityki zatrudnienia,
 • poprawy skuteczności funkcjonowania służb zatrudnienia i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów rynku pracy,
 • wzmocnienia działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.
  1. Innowacyjność gospodarki – wywieranie wpływu na ośrodki decyzyjne w kierunku stworzenia skutecznego systemu innowacji we współpracy z ośrodkami naukowymi
   i przedsiębiorcami, tak by sfera badań, nauki, rozwoju i innowacji stała się integralną częścią jasno określonej strategii rozwoju gospodarki.
  2. Współdziałanie ze związkami zawodowymi w celu utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy, w szczególności:
 • utrzymywane kontaktów roboczych z regionalnymi strukturami związków zawodowych w celu wymiany informacji i ustalania wspólnych działań na rzecz rynku pracy.
  1. Promowanie wśród swoich członków Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu.
  2. Działanie na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy.
  3. Prowadzenie intensywnych działań na rzecz integracji środowiska pracodawców oraz promocji ruchu pracodawczego w regionie.
  4. Upowszechnianie pozytywnych wzorców przedsiębiorczości i właściwego wizerunku pracodawców w społeczności lokalnej.
  5. Stałe nie akcyjne działania na rzecz organizacyjnego i finansowego wzmocnienia Związku, przy zaangażowaniu wszystkich członków Zarządu.
  6. Prowadzenie działalności szkoleniowo – informacyjnej w zakresie będącym
   w zainteresowaniu członków organizacji.

 

 

U C H W A Ł Y

XXV ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
LUBUSKIEJ ORGANIZACJI  PRACODAWCÓW

13 czerwca 2016 r.

 

 U C H W A Ł A  Nr  1/2016

XXV ZGROMADZENIA  OGÓLNEGO
LUBUSKIEJ ORGANIZACJI  PRACODAWCÓW

w Gorzowie Wlkp. 13 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
z działalności w 2015 r. oraz wykonania budżetu w 2015 r.

 

Na podstawie § 16 pkt. 1 ppkt. 6 i 7 Statutu Lubuskiej Organizacji Pracodawców uchwala się, co następuje:

 • § 1.

Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
z działalności za 2015 rok.

 • § 2.

Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
z wykonania budżetu w 2015 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, w tym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

 • § 3.

Udziela się Zarządowi absolutorium za działalność w 2015 roku.

 • § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego

 

 

 ***

 U C H W A Ł A Nr  2/2016

XXV ZGROMADZENIA  OGÓLNEGO
LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

w Gorzowie Wlkp. 13 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

 

Na podstawie § 16 pkt. 1 ppkt. 6 i 7 Statutu Lubuskiej Organizacji Pracodawców uchwala się, co następuje:

 

 • § 1.

Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

 • § 2.

Udziela się Komisji Rewizyjnej absolutorium za działalność w 2015 roku.

 • § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego

 

 ***

 

 U C H W A Ł A Nr  3/2016

XXV ZGROMADZENIA  OGÓLNEGO
LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

w Gorzowie Wlkp. 13 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: przeznaczenia wypracowanego zysku Lubuskiej Organizacji Pracodawców za 2015 r.

 

Na podstawie § 16 pkt 11 Statutu Lubuskiej Organizacji Pracodawców uchwala się, co następuje:

 

 • § 1.

Wypracowany w 2015 roku zysk finansowy w kwocie 3.171,40 zł przeznacza się na statutową działalność Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

 • § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LOP.

 • § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego

 

 

 ***

 U C H W A Ł A Nr  4/2016

XXV ZGROMADZENIA  OGÓLNEGO
LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

w Gorzowie Wlkp. 13 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: zmian w statucie Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Na podstawie § 16 pkt 1 ppkt 8 Statutu Lubuskiej Organizacji Pracodawców uchwala się, co następuje:

 • § 1.

Postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Lubuskiej Organizacji Pracodawców:

W §1  – dodać pkt 3

 1. Lubuska Organizacja Pracodawców może używać skrótu swej nazwy „LOP”.

W §8 pkt 2 ppkt 1 

Skreśla się dotychczasową treść pkt 2 ppkt 1 w § 18 i nadaje mu się nowe brzmienie:

„indywidualnym członkiem zwyczajnym może być jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która stale lub okresowo zatrudnia pracowników”.

W § 13 – obecna treść stanowi pkt 1 i dodaje się do pkt 2 o treści:

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i rozpoczyna się z chwilą wyboru przez Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Członków lub Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów i kończy z dniem odbycia kolejnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Ogólnego Członków (Delegatów).

W § 17

W §17 skreśla się dotychczasową treść pkt 2 i nadaje się nowe brzmienie pkt 2 § 17

„Zarząd Związku składa się z osób wybranych przez Zebranie Ogólne na okres 4 lat w ilości określonej przez Zebranie Ogólne Członków nie mniejszej niż 3 osoby. 1/3 członków Zarządu nie musi być mandatariuszem Zebrania Ogólnego Członków.”.

 

Skreśla się dotychczasową treść pkt 5 i nadaje się nowe brzmienie pkt 5 § 17

 1. Członkostwo w zarządzie ustaje z chwilą:
 • ustania członkostwa w Związku,
 • rezygnacji lub śmierci,
 • odwołania przez Zebranie Ogólne Członków,
 • zaprzestania pełnienia funkcji pracodawcy po odbyciu najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Członków.

 

 • § 18 – dodaje się pkt 4 o treści:
 1. Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji istotnych z punktu widzenia interesów Związku zadań.

 

 • § 20 pkt 4

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej z powodów określonych w §17 pkt 5, wyborów uzupełniających dokonuje się na najbliższym Zebraniu Ogólnym Członków.

 

 • § 2

Zobowiązuje się Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców do niezwłocznego zgłoszenia w/w zmian w Statucie do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego

 

 

 ***

 

 

U C H W A Ł A Nr  5/2016

XXV ZGROMADZENIA  OGÓLNEGO
LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

w Gorzowie Wlkp. 13 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia programu pracy Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców na  2016r.

 

Na podstawie § 18 pkt 1 ppkt 2 Statutu Lubuskiej Organizacji Pracodawców uchwala się, co następuje:

 • § 1.

Przyjmuje się Program Pracy Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2016 r. uzupełniony o wnioski zawarte w sprawozdaniu Komisji Uchwał i Wniosków.

 • § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LOP.

 • § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

 

Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego

 

 

 ***

 U C H W A Ł A Nr  6/2016

XXV ZGROMADZENIA  OGÓLNEGO
LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

w Gorzowie Wlkp. 13 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2016 r.

Na podstawie § 18 pkt 1 ppkt 3 Statutu Lubuskiej Organizacji Pracodawców uchwala się, co następuje:

 • § 1.

Uchwala się następujący plan przychodów i wydatków:

 1. Przewidywane wpływy w 2016 roku wynoszą ogółem       –  82.400,00
 2. Przewidywane wydatki w 2016 roku wynoszą ogółem       –  82.400,00

w tym:

 • Działalność merytoryczna (koszt szkoleń, zebrań)               –    6.000,00
 • Odprowadzone składki na rzecz Pracodawców RP             –    1.200,00
 • Opłata za najem lokalu, energii, telefonu i usługi obce      –   27.200,00
 • Płace z narzutami, umowy o dzieło                                       –   42.000,00
 • Inne                                                                                          –   2.  000,00
 • § 2.

W przypadku uzyskania większych wpływów od przewidywanych oraz w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, upoważnia się Zarząd do korekty wydatków, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.

 • § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

 • § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1.01.2016 r.

                                                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                                                  Zgromadzenia Ogólnego

 

 

************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W GORZOWIE WLKP. W 2014 R.

 

Rok 2014 był dla naszych pracodawców okresem niełatwym. Niedoinwestowanie przedsiębiorstw, tradycyjnie już braki kapitałowe, problemy rynkowe, problemy z konkurencyjnością rynkową, niestabilność obowiązującego prawa oraz brak stabilnej polityki gospodarczej w kraju to czynniki, które w znakomity sposób utrudniały prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2014 r. Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców pracował w 10-osobowym składzie. W trakcie roku, w miesiącu październiku nastąpiła zmiana Przewodniczącego Zarządu. Z powodu przejścia na emeryturę z funkcji Przewodniczącego złożył rezygnację Zbigniew Marcinkiewicz i 27 października 2014 r. Zarząd wybrał nowego Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Częstochowskiego – Prezesa Zarządu PKS Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Wiceprezydenta Pracodawców RP, dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Zarządu.

 

Ponadto skład Zarządu LOP tworzyli:

– Zbigniew Bekier – Wiceprzewodniczący

– Tadeusz Biczysko – Wiceprzewodniczący

– Artur Malec – Wiceprzewodniczący

– Dariusz Mukomilow – Wiceprzewodniczący

– Violetta Panasiuk-Strzyżewska – Wiceprzewodnicząca

– Zbigniew Rudowicz – Wiceprzewodniczący

– Bożena Wojtukiewicz – Wiceprzewodniczący

– Elżbieta Zdrzałka – Sekretarz Zarządu

 

Funkcje Pełnomocników Zarządu pełniki:

– Andrzej Dzierliński

– Waldemar Strychanin

– Henryk Maciej Woźniak

 

Komisję Rewizyjną tworzyli:

– Roman Maksymiak – Przewodniczący

– Marzena Jedrzejczyk – Członek

– Anna Zyguła – Członek

 

Wszystkie w/w osoby pełniły swoje funkcje społecznie, realizując zadania wynikające z przyjętego na początku kadencji merytorycznego podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 8 posiedzeń, których tematyka wynikała z przyjętego na początku 2014 r. planu pracy Zarządu, oraz bieżących zagadnień wynikających z aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej i występujących zjawisk na rynku pracy w regionie, w szczególności:

 • perspektywy możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorców
  w 2014 r.,
 • ocena stanu bezpieczeństwa pracy w lubuskich zakładach pracy,
 • promowanie wśród pracodawców Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu,
 • upowszechnianie pozytywnych wzorców przedsiębiorczości i właściwego wizerunku pracodawców w społeczności lokalnej,
 • analiza możliwości pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracodawców i pracowników,
 • piętnowanie patologicznych relacji w gospodarce,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz budowania państwa przyjaznego pracodawcom – opiniowanie projektów aktów prawnych,
 • innowacyjność gospodarki – wywieranie wpływu na ośrodki decyzyjne
  w celu stworzenia skutecznego systemu innowacji we współpracy z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami.

Dostrzegając potrzebę lepszej współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym Zarząd podpisał porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., które jest próbą sformalizowania istniejącego od lat współdziałania środowiska pracodawców z gorzowską wyższą uczelnią oraz stanowi podstawę do dalszego rozszerzenia zakresu i form współpracy na rzecz rozwoju lubuskiej gospodarki oraz stałego wzmacniania gorzowskiego środowiska naukowego. Stosowny dokument podpisali: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska – Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża oraz Zbigniew Marcinkiewicz – Przewodniczący Zarządu LOP.

Jednym z pierwszych pozytywnych elementów współpracy była pozytywna opinia Zarządu LOP dotycząca starań władz Uczelni o utworzeniu nowego kierunku kształcenia – Energetyki.

W dniu 26 lutego 2014 r. Zarząd LOP ustanowił Coroczną Nagrodę Lubuskiej Organizacji Pracodawców „Przyjazny Pracodawca Lubuski” w trzech kategoriach firm – pierwszym laureatom nagrody zostały wręczone podczas tradycyjnego Seminaryjno – Integracyjnego Spotkania Pracodawców w dniu 5 września 2014r. w Skwierzynie.

Zarząd organizował w 2014 r. seminaria tematyczne, podczas których prelegentami byli m.in.

 • dr hab. Dariusz Rosati, który podzielił się swoimi przemyśleniami na temat skutków prawno-ekonomicznych wstąpienia Polski do strefy Euro dla polskiej gospodarki,
 • Pani poseł Joanna Janyska – omówiła zmiany w regulacji prawnej kwestii zamówień publicznych.

Zarząd zorganizował spotkanie szkoleniowe na temat możliwości pozyskania środków unijnych EFS – przeprowadzone przez Pana Marka Kamińskiego – dyrektora Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto, członkowie Zarządu, cyklicznie uczestniczyli w spotkaniach roboczych z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich Wicemarszałków Macieja Szykuły i Bogdana Nowaka, podczas których omawiano najważniejsze problemy nurtujące środowisko lubuskich pracodawców.

Zarząd LOP zajmował stanowiska w sprawach będących przedmiotem prac Komisji Sejmowych dotyczących tworzenia prawa lub jego zmiany, bądź też nowelizacji kwestii bardzo istotnych dla przedsiębiorców. Zarząd formułował w tej mierze swoje opinie i komentarze. W sumie w 2014 r. Zarząd ustosunkował się do ponad 60 dokumentów lub ich projektów. Adresatem naszych opinii i stanowisk był również zarząd Województwa Lubuskiego.

 

STANOWISKA I OPINIE

Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców w 2014 r. zajmował oficjalne stanowiska i prezentował swoje opinie w następujących sprawach istotnych dla środowiska pracodawców, w szczególności:

 1. Opinia dot. potrzeby kontynuacji prowadzenia dialogu społecznego oraz jego kształtu po zaprzestaniu funkcjonowania Trójstronnej Komisji społeczno-gospodarczych i WKDS-ów.
 1. Opinia – pozytywna dot. starań PWSZ im. Jakuba z Paradyża o utworzenie nowego kierunku kształcenia – Energetyka.
 1. Stanowisko dot. kierunków zmian w kodeksie pracy zaakceptowanych przez Stały Komitet Rady Ministrów – dotyczących umów terminowych – ich czasu trwania oraz ich okresów wypowiedzenia.
 1. Stanowisko dot. – nowej perspektywy 2014-2020 – unijne pieniądze nie są dla wszystkich – zgadzamy się z tym, że największe środki zostaną przeznaczone na zrównoważony transport, infrastrukturę sieciową i badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. To przedsiębiorcy maja być siłą inicjującą tworzenie partnerstw naukowo- przemysłowych.
 1. Opinia dot. ostatecznego kształtu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
 1. Stanowisko dot. warunków zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw – warunkiem jest intensywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej jako kluczowego czynnika podnoszenia produktywności i innowacyjności firm niezależnie od lokalizacji czy też branży.
 1. Opinia dot. projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – konieczność wprowadzenia rozwiązań lepiej służących wspieraniu aktywności zawodowej starszych pracowników.
 1. Opinia – stanowisko jako bezzasadne dot. projektu zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – rozszerzającej zadania PIP o kontrole prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach, bądź o szczególnym charakterze.
 1. Stanowisko – sprzeciw dot. obciążania przez samorządy przedsiębiorców podatkiem od środków transportowych samochodów o masie powyżej 3,5 t zarejestrowanych jako ciężarowe.
 1. Opinia dot. zmiany podatku VAT od samochodów wykorzystywanych do celów służbowych i prywatnych.
 1. Stanowisko – sprzeciw dot. inicjatywy PSL powołania nowej instytucji – rzecznika praw przedsiębiorców, którego zadaniem miałaby być ochrona interesów przedsiębiorców w sytuacjach konfliktowych z państwem.
 1. Stanowisko – sprzeciw dot. proponowanych rozwiązań – nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, umocowującej UOKiK jako kolejny organ ściągania nastawiony na karanie przedsiębiorców.
 1. Stanowisko w sprawie legalnego zatrudniania cudzoziemców w kraju.
 1. Stanowisko dot. projektu zmian przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym – wszystkie instalacje OZE lokalizowane w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast kontrowersyjne zapisy dot. przenoszenia ciężaru roszczeń odszkodowawczych na inwestora.
 1. Stanowisko dot. zmiany przepisów dot. zasad potwierdzania warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Rozwiązanie zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż postanowienia dyrektywy unijnej.
 1. Opinia – obawa dot. propozycji MF przywrócenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako środek przeciwdziałania praktykom agresywnego planowania podatkowego, powodującego unikanie opodatkowania.
 1. Stanowisko dot. wprowadzonych zmian w przepisach o zamówieniach publicznych – uważamy, że dokonano jedynie kosmetycznych zmian zamiast gruntownej rewizji przepisów o zamówieniach publicznych, zgodnie z modelem UE+0.
 1. Stanowisko dot. projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Wejście w życie nowych przepisów ma ułatwić prowadzenie biznesu, w szczególności w formie spółek kapitałowych i osobowych, wprowadzających uproszczenia sprawozdawczości finansowej dla małych przedsiębiorstw, objętych obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 1. Opinia – niekorzystne prognozy demograficzne dla polskiej gospodarki – już dziś należy podejmować działania zmniejszające skutki długoterminowych efektów trwających niekorzystnych zjawisk demograficznych. Niniejsza opinia dotyczy opublikowanych prognoz GUS na lata 2015-2050 zakładających spadek ludności w kraju do poziomu 34 mln i konsekwencji z tym związanych dla gospodarki, systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej i społecznej oraz nowymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania zasobami ludzkimi.
 1. Stanowisko – popieramy limit zatrudnienia na umowach na czas określony, ale nie akceptujemy propozycji skrócenia czasu trwanie tego typu umów do 33 miesięcy.
 1. Stanowisko – Wadliwe opodatkowanie użytkowania aut służbowych – gdyż obejmują wyłącznie świadczenia nieodpłatne.
 1. Opinia – Zamiast deregulacji więcej biurokracji – Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania ustawy o ochronie danych osłabia jej deregulacyjny charakter, gdyż nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki dokumentacyjne oraz wprowadza nadmierny formalizm w tej mierze.
 1. Opinia – w Radzie ds. Unikania Opodatkowania powinien znaleźć się przedstawiciel przedsiębiorców, a nie osób nie mających doświadczenia w prowadzeniu biznesu i zawieraniu transakcji gospodarczych – jak postanowił Komitet Stały Rady Ministrów.
 1. Opinia – Pracodawcy chcą ożywienia dialogu społecznego – w interesie rządu ale i gospodarki jest najszybsze powołanie nowego organu Rady Dialogu Społecznego, w miejsce niefunkcjonującej Trójstronnej Komisji ds. społeczno – gospodarczych, z uwzględnieniem wzmocnienia pozycji partnerów społecznych wobec strony rządowej oraz wymuszenie jej zaangażowania w dialog społeczny.

Oczekiwaną przez środowisko pracodawców płaszczyzną działań powinna być stała współpraca z parlamentarzystami. W 2014 r. Spośród parlamentarzystów lubuskich, owocną współpracę Zarząd utrzymywał jedynie z Panią Poseł Krystyną Sibińską, utrzymującą z naszym Związkiem stały kontakt roboczy, skutecznie reprezentującą nasze środowisko, prezentującą nasze stanowiska w komisjach i podkomisjach sejmowych.
Za co kierujemy pod jej adresem nasze serdeczne podziękowanie.

Otwartym na współpracę z Lubuską Organizacją Pracodawców w 2014 r. był również europoseł prof. dr. hab. Dariusz Rosati, który dwukrotnie pozytywnie odpowiedział na nasze zaproszenie, wygłaszając interesujący wykład dla pracodawców oraz uczestniczył w Spotkaniu Integracyjnym Pracodawców.

Tradycyjne już bardzo dobrze przebiegała współpraca Zarządu LOP
z Państwową Inspekcją Pracy, zarówno z Okręgowym Inspektorem Pracy w Zielonej Górze jak i Odziałem PIP w Gorzowie Wlkp. we wzajemnych działaniach na rzecz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy. Codzienna współpraca przebiegała na różnych płaszczyznach i w różnych formach; na forum Komisji Ochrony Pracy, przy organizacji konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, czy też przy organizacji wspólnych szkoleń i tematycznych konferencji.

Pomimo zawieszenia oficjalnego dialogu społecznego w ramach Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych na szczeblu centralnym, a w konsekwencji zaniechania funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Zarząd utrzymywał codzienne kontakty robocze z regionalnymi strukturami związkowymi zarówno Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” jak również Radą Wojewódzką OPZZ w Zielonej Górze.

W tym miejscu chcemy naszym związkowym partnerom społecznym serdecznie podziękować, w szczególności za otwartość i partnerski stosunek przy rozwiązywaniu bieżących problemów.

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA CZŁONKÓW

W 2014 r. nasi przedstawiciele, reprezentując Lubuską Organizację Pracodawców aktywnie działali w następujących gremiach:

 • Krzysztof Częstochowski – z rekomendacji LOP – Wiceprezydent Pracodawców RP, członek Społecznej Rady przy Prezydencie Pracodawców RP.
 • Ryszard Barański – z rekomendacji LOP – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
 • Zbigniew Marcinkiewicz – reprezentował LOP:
  • w Radzie ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego przy Marszałku Województwa Lubuskiego,
  • w Lubuskiej Radzie Innowacji,
  • w Konwencie Przewodniczących Pracodawców RP,
  • w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
  • w kapitule nagrody ZIP-H: Lider Biznesu
 • Henryk Maciej Woźniak – reprezentował LOP jako członek Lubuskiej Rady Wojewódzkiej Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Dorota Siedziniewska – reprezentowała LOP jako członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Zielonej Górze oraz Naczelnej Radzie Rynku Pracy w Warszawie,
 • Marian Kaproń – reprezentował LOP jako Członek Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy w Zielonej Górze,
 • Zbigniew Rudowicz – członek Komisji Gospodarki Euroregionu ProEuropa Viadrina,
 • Andrzej Graczykowski – członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
 • Elżbieta Zdrzałka – członek Komisji Zdrowia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
 • Jan Rudnicki – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gorzowie Wlkp.,
 • Dariusz Mukomilow – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Międzyrzeczu,
 • Roman Matijuk – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu,
 • Jan Witko – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Strzelcach Kraj.,
 • Antoni Kasper – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sulęcinie,
 • Danuta Berge – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słubicach,
 • Andrzej Dzierliński – członek Rady Biznesu przy Wyższej Szkole Biznesu,
 • Danuta Janicka, Jan Klewin, – członkowie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
  w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁALNOŚĆ INTEGRACYJNA

Jak co roku, również w 2014 r. odbyło się Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie członków LOP z udziałem zaproszonych gości, którzy w formie seminaryjnej zreferowali interesujące środowisko pracodawców zagadnienia:

 • ocena stanu gospodarki polskiej i w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia – ref. Prof. dr hab. Dariusz Rosati,
 • kierunki zmian w prawie o zamówieniach publicznych – ref. Joanna Janyska – przewodnicząca podkomisji Sejmu RP,

W Spotkaniu udział wzięło ok. 200 szefów firm zrzeszonych w Lubuskiej Organizacji Pracodawców, reprezentantów izb gospodarczych i innych organizacji okołobiznesowych.

Grupa pracodawców, szczególnie zasłużona dla rozwoju ruchu pracodawczego w regionie, na wniosek Zarządu została wyróżniona odznaczeniami państwowymi.

Na koniec, Zarząd kieruje serdeczne słowa podziękowania pod adresem wszystkich członków naszej Organizacji, którzy angażując bezinteresownie swój czas podejmowali działania w różnych przedsięwzięciach na rzecz środowiska pracodawców, w taki sposób by działalność naszego Związku mogła się rozwijać.

To bardzo wiele dla nas znaczy. Udowodniliście, że profesjonalizm, odpowiedzialność, partnerstwo, kreatywność w działaniu to elementy bardzo bliskie dla całego naszego środowiska.

 

STAN ORGANIZACYJNY LOP

Rok 2014 był dla całej gospodarki w regionie lubuskim nie łatwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oczywiście sytuacja była zróżnicowana w poszczególnych branżach. W znakomitej większości przedsiębiorcy radzili sobie skutecznie z codziennymi realiami naszej gospodarki, jednak nie wszyscy byli w stanie podołać wymogom jakie stawiała przed nimi rzeczywistość. Brak płynności finansowej rzutował na ich kondycję finansową.

Nasz Związek jest organizacją non profit, utrzymującą się z regularnie opłacanych składek członkowskich. Obraz naszej Organizacji jest lustrzanym odbiciem gospodarki w naszym regionie. Nie wszyscy członkowie zrzeszeni w LOP radzili sobie z dyscypliną opłacania składek członkowskich, z różnych względów.

W wyniku wnikliwie przeprowadzonej analizy opłacania składek członkowskich, Zarząd zmuszony został do podjęcia drastycznych decyzji wykluczenia z naszych szeregów 29 firm uporczywie uchylających się od obowiązku opłacania składek członkowskich. Ponadto kilka znaczących podmiotów, czy to w wyniku decyzji korporacyjnych czy ze względu na kłopoty finansowe, dobrowolnie opuściło nasze szeregi.

Pozytywnym elementem był fakt licznego wstępowania w nasze szeregi nowych członków. W 2014 r. zostało uroczyście przyjętych 14 firm, co jednak nie zrekompensowało per saldo utraty oczekiwanych wpływów.

Zarząd przyjął na 2015 r. plan działania zakładający czasowo ograniczania kosztów oraz pozyskiwanie środków z innych źródeł.

W dalszym ciągu będziemy zabiegali o wstępowanie do naszego Związku nowych członków.

W swojej działalności zakładamy sobie do realizacji szereg ambitnych celów, których priorytetem będzie stała obrona interesów wszystkich naszych członków, stała troska o poprawę warunków prowadzonej działalności gospodarczej, tworzenie lepszego dla pracodawców prawa i umacnianie ruchu pracodawczego w regionie.