Zostań członkiem

Zostań członkiem Lubuskiej Organizacji Pracodawców

Lubuska Organizacja Pracodawców zrzesza wyróżniające się firmy z naszego regionu. Serdecznie zapraszamy – przystąpcie Państwo do naszego Związku. Będąc naszym członkiem możecie Państwo korzystać m.in. z:

–     możliwości czynnego i bezpośredniego udziału w dialogu umożliwiającym zgłaszanie i wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz rozwiązań mających na celu likwidowanie barier ograniczających i hamujących rozwój przedsiębiorczości,

–     wsparcia Lubuskiej Organizacji Pracodawców w ograniczaniu ingerencji lokalnych organów państwowych i samorządowych w ustawowo zagwarantowaną swobodę gospodarczą,

–     naszych działań na rzecz uczciwości i sprawności obrotu gospodarczego oraz równoważenia interesów pracodawców z interesami osób odgrywających inne role w obrocie gospodarczym i życiu społecznym,

–     działań Lubuskiej Organizacji Pracodawców zmierzających do utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy oraz pomocy prawnej w sytuacji tworzących się konfliktów na linii pracodawca – pracownik,

–     wszelkich efektów z tytułu naszych działań w kreowaniu właściwego wizerunku pracodawców w społeczności lokalnej oraz na rzecz ochrony ich dobrego imienia,

–     organizowanych przez Związek specjalistycznych szkoleń i seminariów dla pracodawców i ich służb z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, podatkowego , bhp itp.,

–     wsparcia w rozwijaniu przygranicznych kontaktów biznesowych z pracodawcami z Niemiec,

–     inicjatyw klastrowych Związku zwiększających produktywność, innowacyjność i przedsiębiorczość zrzeszonych podmiotów gospodarczych,

–     działań integrujących środowisko pracodawców w regionie.

Wszystkie najistotniejsze informacje dla pracodawcom zrzeszonym  w naszym Związku przekazujemy w formie elektronicznej oraz zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

                    Bardzo serdecznie zapraszamy

                                                                     Henryk Maciej Woźniak

                                                                          Prezes Zarządu

Wszystkie firmy zainteresowana członkostwem w Lubuskiej Organizacji Pracodawców proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i odesłanie jej do naszego biura.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz.U. nr 34, poz. 310): „składka członkowska o której mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, wpłacana jest na rzecz związku pracodawców, jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne”.

  • deklaracja członkowska
  • tekst rozporządzenia RM z dnia 12 marca 2002 r. (Dz.U. nr 34, poz.310)
  • wysokość składek członkowskich oraz zasady ich ustalania.