Statut

Statut

Lubuskiej Organizacji Pracodawców

Gorzów Wlkp. 2007ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1

 

1) Organizacja nosi nazwę „LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW” i w dalszej części statutu zwana jest „Związkiem”.

2) Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55/91, poz. 235 z póź. zm.).

§ 2

 

1. Terenem działania Związku jest rejon Polski Zachodniej.

2. Siedzibą Związku jest Gorzów Wlkp.

3. Związek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.

§ 3

 

1. Związek może przystępować do federacji, zrzeszeń i konfederacji związków pracodawców.

2. Związek może tworzyć sekcje branżowe i terytorialne lub oddziały związków.

§ 4

Związek jest organizacją samorządową i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, samorządu zawodowego oraz organizacji politycznych i społecznych.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji.

§ 5

Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców wobec związków zawodowych pracobiorców, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, a w szczególności:


.

1) reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych zrzeszonych członków,

2) ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,

3) działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy,

4) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i gospodarczej dla zabezpieczenia interesów pracodawców i przemysłowców,

5) wspieranie pracodawców w zakresie rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy,

6) występowanie do organów, które posiadają inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,

7) gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa, ekonomii i organizacji zarządzania.

§ 6

Cele i zadania Związku są realizowane przez:


.

1) udział w negocjacjach układów zbiorowych pracy,

2) przeciwdziałanie powstawaniu i udział w rozstrzyganiu sporów zbiorowych,

3) zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką,

4) inspirowanie inicjatyw gospodarczych organizowanie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego, technicznego itp.,

5) występowanie w imieniu członków do administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z działalnością pracodawców,

6) oddziaływanie na rozwiązania zakresie polityki społecznej, a w szczególności: ubezpieczeń ubezpieczeń w sferze pracy, emerytalno-rentowych, ochrony zdrowia i wypoczynku,

7) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,

8) prowadzenie postępowania mediacyjnego mediacyjnego polubownego.

§ 7

Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

Prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkostwo w Związku dzieli się na:

 

-Zwyczajne – indywidualne i zbiorowe,

-Wspierające,

-Honorowe.

   

2.

 

-Indywidualnym członkiem zwyczajnym może być jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, która stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników,

-Zbiorowym członkiem zwyczajnym Związku mogą być terytorialne lub branżowe związki pracodawców, organizacje i stowarzyszenia przedsiębiorstw, samorządy gospodarcze i zawodowe.

 

3. Członkami wspierającymi Związku mogą być związki i organizacje samorządu gospodarczego, organizacje euroregionalne, zagraniczne związki pracodawców, jednostki organizacyjne o zasięgu ponadregionalnym.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które przyczyniły się do rozwoju Związku.

5. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka.

§ 9

O przyjęciu w poczet członków decydują;

1.

   
   

1) zwyczajnych zwyczajnych wspierających – zarząd Związku na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej,

2) w razie odmowy, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków.

2.

   
   

1) godność członka honorowego nadaje Zebranie Ogólne Członków w drodze uchwały podjętej na wniosek Przewodniczącego Zarządu, po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu.

2) do pozbawienia członkostwa honorowego stosuje się odpowiednio zapis zawarty w § 9 ust. 2 p. 1.

3. Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w pracach organów Związku z głosem doradczym.

§ 10

O przyjęciu w poczet członków decydują;

1. Członkowie mają prawo do:

   

1) uczestnictwa w pracach Związku i jego organów,

2) korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji,

3) korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Związku i przewidzianych statutem.

2. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 

§ 11

1. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do:

   

1) aktywnego uczestnictwa w pracach Związku,

2) przestrzegania statutu związku, uchwał i uchwalonych regulaminów,

3) udzielania organom Związku informacji niezbędnych do jego działania,

4) wspieranie Związku w wykonywaniu zadań statutowych.

2. Członkowie zwyczajni mają ponadto obowiązek terminowego uiszczania składek.

§ 12

1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje w przypadku:

   

1) wypowiedzenia członkostwa,

2) rozwiązania Związku,

3) wykluczenia ze Związku w przypadku naruszenia postanowień statutu i uchwał organów Związku lub nie płacenia składek.

2. W szczególnych przypadkach na podstawie uchwały Zarządu, członek Związku może być zawieszony w prawach i obowiązkach do najbliższego Zebrania Ogólnego Członków.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Związku

§ 13

Organami Związku są:

 

1. Zebranie Ogólne Członków lub Zebranie Delegatów wybranych na zebraniach Sekcji i Oddziałów, w przypadku gdy ilość członków przekroczy liczbę 150 jeden delegat przypada na pięciu członków.

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 

1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Związku.

2. Posiedzenia Zebrania Ogólnego Członków Związku odbywają się co najmniej raz w roku.

3. Zebranie Ogólne Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być wysłane co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem z podaniem porządku obrad.

4. O ile postanowienia Zebrania Ogólnego Członków nie stanowią inaczej uchwały Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

5. Głosowanie tajne zarządza się wniosek co najmniej 2/5 uprawnionych do głosowania.

6. Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos.

7. Członkom wspierającym i honorowym przysługuje głos doradczy.

8. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu.

9. Członka reprezentuje na Zebraniu Ogólnym Członków pracodawca lub wskazana przez pracodawcę osoba.

§ 15

1.

2.

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku może być zwołane przez zarząd Związku lub na wniosek złożony na piśmie z podaniem przyczyny przez co najmniej 20% członków Związku.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków może nastąpić z pominięciem wymagań określonych w § 14 p. 3.

§ 16

1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy:

   

1) uchwalanie programu działania Związku,

2) wybór Zarządu,

3) wybór Komisji Rewizyjnej,

4) określanie zasad ustalania składek i ich wysokości,

5) przyjęcie budżetu,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyrektora Biura.

7) udzielanie absolutorium dla Zarządu,

8) uchwalanie i zmiana statutu,

9) rozwiązanie Związku,

10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka,

11) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu.

§ 17

 

1. Zarząd:

 

1) jest organem wykonawczym,

2) kieruje całokształtem działalności Związku,

3) nadzoruje pracę biura Związku.

2. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Zebranie Ogólne na okres 4 lat w ilości określonej przez Zebranie Ogólne Członków nie mniejszej niż 3 osoby.

3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i jego wiceprzewodniczących.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

5. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

 

1) ustania członkostwa w Związku,

2) rezygnacji lub śmierci,

3) odwołania przez Zebranie Ogólne Członków,

4) zaprzestania pełnienia funkcji pracodawcy.

6. Powołanie nowego członka Zarządu na miejsce członka, któremu wygasł mandat w trybie § 17 ust. 5 odbywa się w wyborach uzupełniających na najbliższym Zebraniu Ogólnym Członków.

7. Do reprezentowania Związku upoważniony jest jednoosobowo Przewodniczący Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należy:

   

1) prowadzenie spraw bieżących Związku,

2) przygotowywanie projektów i planów działania rocznych i wieloletnich i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zebraniu Ogólnemu Członków,

3) opracowywanie preliminarzy finansowych i nadzór nad ich realizacją,

4) opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności dla Komisji Rewizyjnej i Zebrania Ogólnego Członków,

5) wykluczanie lub zawieszanie członkostwa w trybie § 12 ust. 1 i 2,

6) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

7) prowadzenie negocjacji z organizacjami pracobiorców dotyczących układów zbiorowych pracy, rozwiązywania sporów zbiorowych i innych mogących wywołać konflikt społeczny,

8) reprezentowanie Związku na zewnątrz.

 

.

2. Zarząd ma prawo powoływania dyrektora Biura Związku i wyposażania go w odpowiednie pełnomocnictwa do kierowania pracami Biura Związku. Odwołanie dyrektora należy do kompetencji Zarządu.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie nagród, ryczałtów lub innych świadczeń dla członków Zarządu.

§ 19

1. Dyrektor Biura Związku:

   

1) kieruje pracą Biura Związku w ramach określonych przez Zarząd, zgodnie ze statutem oraz uchwałami innych organów Związku,

2) jest uprawniony do nawiązywania i kształtowania treści stosunków pracy z pracownikami Biura,

3) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Zebraniu Ogólnym Członków z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków,

4) realizuje plan finansowy i plan pracy,

5) przygotowuje materiały i analizy dla Zarządu Związku,

 

2. Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Zarządu Związku, który określa zakres jego obowiązków i kompetencji w imieniu Zarządu.

3. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje Przewodniczący Zarządu ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.

§ 20

 

1. Komisja Rewizyjna jest Organem kontrolnym Związku.

2. Składa się z 3 członków wybranych przez Zebranie Ogólne.

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu określonego w § 17 ust. 5, wyborów uzupełniających dokonuje się na najbliższym Zebraniu Ogólnym Członków.

§ 21

 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z programu działania, ustaleń kontroli, żądać wyjaśnień i zgłaszać zalecenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się na Zebraniu Ogólnym Członków sprawozdanie z działania i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku.

3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wnioski o odwołanie ze składu organów Związku.

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

§ 22

1. Majątek Związku powstaje z:

 

 

a) składek członkowskich,

b) spadków,

c) darowizn,

d) zapisów,

e) z własnej działalności i dochodów z majątku organizacji.

 

2. Pisemne zobowiązania majątkowe Związku wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i Dyrektora Biura Związku.

3. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 23

Uchwała w sprawie likwidacji Związku musi zawierać określenie sposobu jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Związku.

Gorzowska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp. działająca na podstawie niniejszego statutu została wpisana do Rejestru Związków Pracodawców pod numerem 1 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 08 sierpnia 1991 r. sygn. akt 1 ns Rej ZP 1)91.

 

Niniejszy jednolity tekst STATUTU został uchwalony przez Zebranie Ogólne Członków Gorzowskiej Organizacji Pracodawców w dniu 15 maja 2000 r.

Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone przez Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 15 czerwca 2000 r., sygnatura I Ns Rej Zp 2/2000 r.

Zmiana nazwy na Lubuską Organizację Pracodawców została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 15.12.2001 r. pod nr ZG.VIII NS-REJ.KRS/3835/1/992.